Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 09/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Để triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; UBNĐ tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh) triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Sở Nội vụ

a) Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

2. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh): Có trách nhiệm phổ biến Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật; xây dựng đề cương, tài liệu phục vụ phổ biến và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai đầy đủ, cụ thể nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

c) Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vi phạm quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các Cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- BCĐ QCDC tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT,SNV,K12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 29/07/2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79