Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2001

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2000 đã có những chuyển biến tích cực.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ năm 2000. Đồng thời tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch năm 2001 với yêu cầu và nội dung chủ yếu như sau

I. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2001

Việc xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2001 sẽ là bước mở đầu thuận lợi để đạt được mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương cần quán triệt phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của cả nước và thể hiện cụ thể, thiết thực vào kế hoạch năm 2001 của ngành, địa phương. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2000, bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu phát triển cao hơn trong những năm sau.

a) Chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Có giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ đối với một số sản phẩm nông nghiệp quan trọng. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, khuyến khích áp dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tập trung đầu tư cho khâu giống, nhất là giống thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến và các làng nghề ở nông thôn. Chủ động đối phó với tình hình diễn biến xấu của thời tiết.

b) Duy trì phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, trên cơ sở tiếp tục đầu tư chiều sâu và đổi mới thiết bị, công nghệ, ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tiêu thụ, có khả năng xuất khẩu, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp. Chú trọng phát triển các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút nhiều lao động; tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá để thúc đẩy sản xuất phát triển. Đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp cổ phần hoá đi vào sản xuất ổn định.

c) Phát triển các loại hình dịch vụ, trong đó chú trọng dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, tài chính, ngân hàng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc để phát triển thị trường nội địa, nhất là thị trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện các giải pháp nâng cao sức mua của nhân dân.

2. Nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút vốn ODA; duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá, đặc biệt là các sản phẩm nước ta có tiềm năng nhưng đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.

3. Sử dụng có hiệu quả tài chính quốc gia. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước để góp phần lành mạnh hoá tài chính, tiền tệ; triệt để tiết kiệm đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Huy động tối đa các nguồn vốn trong nước, tăng nhanh khả năng giải ngân và thu hút vốn nước ngoài để có nguồn tập trung đầu tư vào các dự án có hiệu quả, tác động đến nhiều ngành kinh tế, có tỷ lệ xuất khẩu cao; ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các vùng còn khó khăn, giành phần đáng kể cho giáo dục, đào tạo, khoa học môi trường, văn hoá và xã hội.

4. Tiếp tục đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển hệ thống dạy nghề. Triển khai thực hiện chương trình phổ cập trung học cơ sở, trước hết ở những vùng có điều kiện. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, nhanh chóng áp dụng các kết quả đã nghiên cứu vào sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường.

5. Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, trước hết là việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình xoá đói, giảm nghèo, nâng dần mức sống các tầng lớp dân cư. Có cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giáo dục, y tế và tổ chức thực hiện tốt việc xã hội hoá các lĩnh vực trên.

6. Củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp và đổi mới bộ máy Nhà nước ở các ngành, các cấp.

II. NHIỆM VỤ VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2001

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu theo quy định của các Luật thuế và chế độ thu hiện hành, thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý thu, tăng cường chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại; thực hiện đầy đủ các cơ chế đã ban hành về khuyến khích sản xuất, kinh doanh, tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường; phải tính đến yếu tố thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Dự toán thu phải đảm bảo tích cực, vững chắc, phấn đấu mức động viên thu ngân sách nhà nước năm 2001 đạt 18 - 19% so GDP.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm, bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, thanh toán nợ đến hạn.

Vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư tập trung cho các công trình hạ tầng cơ sở không có khả năng sinh lời và không thu hồi được vốn, ưu tiên cho các công trình trọng điểm của nhà nước, các công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm và công trình đã đủ thủ tục.

Chi hỗ trợ sản xuất kinh doanh tập trung cho các lĩnh vực: sản xuất các sản phẩm trọng điểm, ngành trọng điểm; nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; cải tạo và nhân giống cây, giống con; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải cách và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, mở rộng và tìm kiếm thị trường, cung cấp thông tin thị trường.

Ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên bố trí để thực hiện bù trượt giá và cải cách tiền lương của các đối tượng hưởng lương, trợ cấp cho người có công với cách mạng, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước; thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo; bảo đảm cho các sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ môi trường theo Nghị quyết Trung ương II, sự nghiệp văn hoá thông tin theo Nghị quyết Trung ương V, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao để huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực này, góp phần thay đổi cơ cấu chi ngân sách nhà nước.

Thực hiện cơ chế quản lý tài chính - ngân sách mới đối với một số đơn vị sự nghiệp có thu; chuyển một số đơn vị hành chính, sự nghiệp đủ điều kiện để thực hiện theo cơ chế tự trang trải kinh phí. Kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học, y tế, đào tạo của doanh nghiệp nhà nước được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh theo chế độ quy định, không bố trí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định riêng).

Bố trí dự phòng và chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của các cấp ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

3. Cân đối ngân sách nhà nước trên cơ sở nguồn thu thuế và phí phải bảo đảm chi thường xuyên ở mức hợp lý, trả các khoản nợ đến hạn, có tích lũy cho đầu tư phát triển.

Bội chi ngân sách nhà nước dưới 5% GDP, phù hợp với khả năng vay trong nước và vay ưu đãi ngoài nước. Không vay thương mại nước ngoài, không phát hành và hạn chế vay ngắn hạn trong nước với lãi suất cao để bù đắp bội chi.

4. Về dự toán ngân sách địa phương:

Dự toán ngân sách của các địa phương được xây dựng theo nguyên tắc ổn định trong 3 năm (2000 - 2002), trong đó số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương dự kiến tăng 3% so mức bổ sung năm 2000 (không bao gồm các khoản đã bổ sung có mục tiêu, giải quyết những khó khăn trong năm 2000). Bố trí nhiệm vụ chi ngân sách năm 2001 cần ưu tiên các nhiệm vụ chi xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo giống cây, giống con, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tiếp tục thực hiện cơ chế bố trí chi đối với một số mục tiêu tương ứng với toàn bộ hoặc một phần từ các khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền cho thuê đất, tiền sử dụng đất,... theo các quy định hiện hành. Thực hiện chuyển một số chương trình mục tiêu vào nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Việc thưởng vượt thu năm 2001 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

III. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Về tiến độ

- Trong tháng 7 năm 2000, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn khung kế hoạch năm 2001 cho các Bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

- Trước ngày 30 tháng 8 năm 2000, các Bộ, ngành, Tổng công ty 91, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để kịp tổng hợp kế hoạch trình các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Về phân công thực hiện

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, xây dựng các phương án, các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn cho các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2001; tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chủ trì cùng Bộ Tài chính, các Bộ và các địa phương liên quan đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 1996 - 2000; đề xuất nhiệm vụ chương trình mục tiêu giai đoạn 2001 - 2005, chương trình mục tiêu thực hiện trước đây nhưng từ năm 2001 đưa vào nhiệm vụ chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 8 năm 2000.

b) Bộ Tài chính: Hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2000; xây dựng dự toán ngân sách và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2001 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương; xác định tỷ lệ phân chia các nguồn thu và số bổ sung cho ngân sách các tỉnh, thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2001; làm việc với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương về dự toán ngân sách; chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong 3 năm 2001 - 2003; những đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện phương thức tự trang trải kinh phí, bao gồm cả tiền lương.

c) Các Bộ, cơ quan Nhà nước phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các Bộ, cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm việc với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương liên quan về nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2001 để thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách đối với những chương trình mục tiêu được tiếp tục thực hiện quản lý theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2001 - 2005.

Các Bộ, cơ quan Nhà nước theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp, các cơ chế chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách, thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, các cơ quan có liên quan trước thời điểm lập dự toán ngân sách.

d) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành khác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 13/2000/CT-TTg

Hanoi, July 17, 2000

 

DIRECTIVE

ON DRAWING UP THE PLAN FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND DRAFTING THE 2001 STATE BUDGET

The socio-economic situation in the first six months of 2000 has shown positive changes.
To develop the results already achieved and overcome the limitations and weaknesses with a view to successfully completing the tasks of the plan for socio-economic development in 2000, the Prime Minister requires that the heads of the ministries, branches and localities concentrate efforts on carrying out well the measures of socio-economic development already charted out in the Resolutions of the regular sessions of the Government in 2000. At the same time, it is necessary to draw up the 2001 plan with the following main requirements and contents:

I. GUIDING IDEA AND MAIN TASKS OF THE 2001 PLAN FOR SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT

The drawing up and successful implementation of the 2001 plan shall be a favorable first step to achieve the targets of the 5-year plan of 2001-2005 and the 10-year socio-economic development strategy in 2001-2010. The Prime Minister requires that the ministries, branches and localities thoroughly understand the orientation and tasks of the 5-year plan 2001-2005 of the entire country, and reflect them concretely and practically in the 2001 plan of every branch and locality. It is necessary to concentrate efforts on carrying out well the following main tasks:

1. To strive to achieve an economic growth rate higher than in 2000, to ensure that the economy develops in a stable and sustainable manner so as to create conditions for achieving higher targets of development in the subsequent years.

a/ To strongly restructure agricultural production and the rural economy. To take measures to support production and consumption of a number of important agricultural products. To raise the efficiency of agricultural production, to encourage the wide application of scientific and technical advances to agricultural production, concentrate investment on the process of breeding, especially in aquaculture, post-harvest technology, processing technology and craft villages in the countryside. To take the initiative in coping with the adverse effects of the changing weather.

b/ To maintain industrial development at a high tempo, on the basis of the continued intensive investment and renewal of equipment and technology, to give priority to investing in the development of those industrial products having consumption outlets and exportable, and the processing industries in service of agriculture. To attach importance to developing the forms of medium-sized and small-sized enterprises which can draw a large amount of labor forces; to actively seek for and expand the markets for goods in order to promote the development of production. To accelerate the equitization of the State enterprises, while creating all conditions for the equitized enterprises to embark on stable production.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To raise the efficiency of economic relations with other countries; to create favorable conditions to draw foreign direct investment, attract ODA funds; to maintain a high growth rate in export, limit trade deficit, to expand the export market, especially for those products for which our country has great potentials but which are meeting with difficulties in consumption.

3. To make effective use of the national finance. To continue restructuring the State budget in order to help making the financial and monetary system healthier; thoroughly practice thrift along with raising the efficiency of the use of State capital and properties. To strengthen and heighten the quality of the operations of the banking system.

To mobilize to the maximum the various sources of capital in the country, to rapidly raise the capacity of disbursement and of attracting foreign capital in order to secure the source of concentrated investment in efficacious projects which impact on many economic branches and which have a high export rate; the State budget shall support those regions which still meet with difficulties and devote a sizable part to the education and training, environmental science, culture and public welfare.

4. To continue to renovate and develop the education and training, to develop the job-training system. To deploy the implementation of the program on universalization of junior secondary education, first of all in the areas with conditions. To promote scientific and technological activities, to rapidly apply the results of research to production. To strengthen the protection and improvement of the environment.

5. To promptly solve urgent social questions, first of all jobs for laboring people. To continue carrying out well the program of hunger eradication and poverty alleviation, to raise gradually the living standard of different strata of the population. To effect a synchronous system of mechanisms and policies in order to develop and raise the quality of cultural and social activities, activities in education and public health, and to organize the good socialization in these domains.

6. To strengthen national defense and security, combining national defense and security with socio-economic development.

7. To step up the administrative reforms, restructuring and renovation of the State apparatus at various branches and levels.

II. TASKS OF STATE BUDGET IN 2001

1. Draft State budget revenues shall be determined on the basis of accurate and full accounting of all the revenues as prescribed by the tax laws and the current collection regime, to carry out measures to improve the management of revenues, to increase the fight against under-collection, smuggling and trade fraud; to carry out fully the mechanisms already promulgated on encouraging production and business, increasing exports and expanding the market; to take into account the process of economic integration in the region and in the world. Draft revenues must be positive and firm; to strive for a mobilization of State budget revenues in 2001 at 18-19% of GDP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.State budget capital shall be spent mostly on investment in infrastructural works without profitability and without possibility of capital recovery, with priority given to key constructions of the State and those works which shall be put into operation within the year and the works which have filled in all procedures for construction.

Expenditures in support of production and business shall be concentrated on the following domains: production of key products and in key branches; raising the quality of products, especially agricultural products for export; improving and propagating plant varieties and animal breeds, restructuring the crops and livestock; reforming and rearranging State enterprises; supporting export activities, expanding the markets and search for new outlets, and supplying market information.

The State budget shall prioritize the subsidies for price hikes and the wage reform for the salaried persons, allowances for persons with meritorious services to the revolution, and social welfare covered by the State budget; to carry out the program on hunger eradication and poverty alleviation; to ensure the programs on education and training, sciences, environment and technology according to the resolution of the Second Plenum of the Party Central Committee, and the programs on culture and information according to the Resolution of the Fifth Plenum of the Party Central Committee, to carry out the national defense and security task. To step up the socialization of education, public health, culture and physical training and sports in order to mobilize more social forces and reduce the pressure on State budget expenditures for these domains, contributing to changing the spending structure of the State budget.

To effect the new mechanism of financial-budgetary management in a number of non-business units having revenues; to change a number of administrative and public-service units eligible for the self-financing mechanism. The expenditures on scientific research, public health and training activities of the State enterprises shall be accounted for in the expenditures for production and business according to the prescribed regime, no assistance shall be allocated from the State budget (except by specific decisions of the Prime Minister).

Reserve expenditures and supplementary expenditures for the financial reserve funds of the various budgetary levels shall comply with current prescriptions.

3. To balance the State budget by ensuring that tax and charges revenues shall meet regular expenditures at a reasonable level, payment of the due debts and make adequate accumulation for development investment.

The deficit of the State budget shall be kept at below 5% of GDP, in conformity with our capacity for domestic borrowing and preferential loans from abroad. There shall be no commercial borrowings from abroad, no issue of bank notes and limitation of short-term domestic borrowings at high interest rates to make up for the budget deficit.

4. On the drafting of local budgets:

The draft budgets of the localities shall be made on the principle of stability for three years (2000-2002), in which the supplement from the central State budget to the local budgets is planned to increase by 3% compared to the figure in 2000 (not including the targeted supplements to solve the difficulties in 2000). In assigning the budget expenditure task for 2001, it is necessary to prioritize the expenditure tasks in building the infrastructures, in the improvement of plant varieties and animal breeds, in restructuring the crops and livestock.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Rewards for excessive revenues in 2001 shall comply with the State Budget Law.

III. TEMPO IN ELABORATING THE PLAN AND ASSIGNMENT OF IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES

1. On tempo

- Within July 2000, the Ministry of Planning and Investment shall guide the frame plan for 2001 for the ministries, branches and localities as basis to elaborate their plans.

- Before August 30, 2000 the ministries, branches, corporations 91, the Peoples Committees of the provinces and the centrally-run cities shall report on their socio-economic development plans and their draft State budgets for 2001 to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for synthesization to submit to the Government.

- The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall discuss with the ministries, branches and localities in order to synthesize in time the plans and submit them to the leading agencies of the Party and the State, at the same time make projections for the allocation of the plan targets and budgets for submission to the Standing Committee of the National Assembly.

2. Assignment of implementation responsibilities

a/ The Ministry of Planning and Investment: shall assume the main responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in making calculations and elaborating the plan, and major balances as guidance to the ministries, branches and localities to draw up their 2001 plans. It shall also guide the elaboration and synthesization of the plan for socio-economic development in 2001; assume the main responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in drafting the plan for development investment and allocation of investments in capital construction; assume the main responsibility and together with the Ministry of Finance, related ministries and localities evaluate the results in implementing the target programs in the period 1996-2000; to make suggestions on the tasks of the target programs in the period 2001-2005 and the previous target programs which have been integrated into the regular spending tasks of the ministries, central agencies, provinces and centrally-run cities, for submission to the Prime Minister for decision in August, 2000.

b/ The Ministry of Finance shall guide other ministries, central agencies and the localities in evaluating the situation in carrying out the draft State budget for 2000; build the budget draft and announce the control figures on the draft State budget revenues and expenditures in 2001 to the ministries, central agencies and localities, determine the rate of distribution of revenues and supplements to the budgets in the provinces and cities for submission to the competent authority for decision; to assume the main responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and related agencies in building and integrating the draft State budgets for 2001; to discuss with the other ministries, the central agencies and the localities on the draft budgets, to coordinate with the related ministries to submit to the Prime Minister for decision on what public-service units with revenues to be allowed to apply the new financial management mechanism in the three years 2001-2003; and what administrative and public-service units to carry out the mode of self coverage of expenditures, including wages.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministries and State agencies shall, depending on their functions and on the basis of calculating the exploitable resources, draw up their socio-economic targets, suggest solutions and new policy mechanisms and regimes or propose amendments and supplements to the current regimes and policies as basis to build the plan and draft budget and notify them to the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and related ministries and agencies before the time of formulating their draft budgets.

d/ The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall guide, organize and direct the provincial/municipal Planning and Investment Services and the Finance and Pricing Services to closely coordinate with the other services, sectors and branches in building the plans for socio-economic development and the draft State budgets for submission to the competent authorities for decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2000/CT-TTg ngày 17/07/2000 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.661

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249