Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước đã được thống kê, rà soát, đơn giản hóa và công bố công khai. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nên dẫn đến việc triển khai thiếu đồng bộ, nhất quán, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh nói riêng;

Ngày 14/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Để kịp thời triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính trong từng cơ quan, địa phương; tổ chức rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những thủ tục hành chính, quy định có liên quan không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo đúng quy định; đồng thời, phải thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) về thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo văn bản trước khi gửi thẩm định. Sở Tư pháp không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định của các sở, ban ngành nếu chưa có bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính và trước đó chưa có văn bản lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Các cơ quan trực tiếp và có liên thông trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân phải công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh.

b) Trên cơ sở hướng dẫn của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế, tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

c) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới các quy định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; trước mắt tham mưu ban hành văn bản sửa đổi, thay thế các văn bản của UBND tỉnh như: Quyết định số 22/2011/QĐ- UBND ngày 08/10/2011 ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 về việc bổ sung quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

d) Thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ việc trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính và thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia; kết hợp thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm soát thủ tục hành chính với theo dõi thi hành pháp luật, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

5. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202