Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 19/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan trong khối Nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, ở một số ngành, lĩnh vực còn cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật và sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan đã gây bức xúc, làm giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Về nguyên nhân khách quan: Cơ chế, chính sách một số ngành, lĩnh vực chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc tạo kẽ hở; trình tự, thủ tục thực hiện còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa thực sự đề cao quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp, người dân chưa tốt, còn thỏa hiệp, tiếp tay cho những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, viên chức để được giải quyết công việc của mình một cách không đúng quy định, không chính đáng.

Về nguyên nhân chủ quan: Tại một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa thực sự đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện chưa đầy đủ, chưa hết trách nhiệm; thực hiện việc tiếp công dân đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, việc tổ chức đối thoại, tiếp công dân chưa thực chất, còn hình thức; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý chưa chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong nội bộ chưa được chú trọng và hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời phát hiện, xử lý hoặc xử lý chưa nghiêm vi phạm, thậm chí có nơi còn bao che cho hành vi sai trái của nhân viên.

Tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa hết trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn thiếu các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục nhất là các lĩnh vực: Đất đai, thuế, cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đầu tư, môi trường, xây dựng, thanh tra chuyên ngành,...

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mở hòm thư góp ý, tổ chức tiếp công dân, lập đường dây nóng,… Tuy nhiên, việc tiếp nhận, tiếp thu, giải quyết các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị, góp ý, phê bình của người dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước được các cơ quan, đơn vị quán triệt chưa thường xuyên, đầy đủ và cụ thể thành kế hoạch thực hiện.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp sau đây:

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc; trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định.

b) Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

2. Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

a) Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát và cập nhật cơ chế, chính sách của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý; chủ động nhận diện nguy cơ nhũng nhiễu, tiêu cực theo vị trí việc làm; kiểm tra, giám sát, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, những cơ quan, bộ phận thường xuyên tiếp xúc và giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp thi hành pháp luật, quy định của tỉnh; ban hành lịch, công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

c) Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

d) Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, phục vụ tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh góp phần xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử; đẩy nhanh lộ trình để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải tổ chức giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

a) Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

b) Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là phải “chống tham nhũng ngay trong các cơ quan  chống tham nhũng” và Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

b) Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc bảo đảm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

c) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cá nhân vi phạm trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời, phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

c) Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung nội dung đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV năm 2019.

d) Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79