Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân Thái Bình

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN.

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được hầu hết các Giám đốc sở, thtrưởng ngành, đơn v thuc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địan tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi là Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố) thực hiện nền nếp, kịp thi góp phần ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, mt s Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chtịch y ban nn dân huyn, thành phố việc tiếp công dân vn còn có những thiếu sót nhất định, chưa đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân việc giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh còn đùn đy, né tránh, chưa bảo đảm thời hạn, dẫn đến tình trạng công dân tp trung đông người đi khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cp.

Để chấn chnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ngh phản ánh của công dân; Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; tiếp công dân theo đúng lịch, đúng thành phần tiếp công dân. Lịch Tiếp công dân phải được ban hành ngay từ đầu năm hoặc cuối năm trước; trường hợp địa phương, đơn vị chưa có Lịch Tiếp công dân năm 2017 thì phải khẩn trương xây dựng thực hiện từ tháng 5/2017. Lịch Tiếp công dân phải công khai tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh;

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh của công dân; các vụ việc khiếu kiện đông người, bức xúc, kéo dài thì Giám đốc sở, th trưng ngành, Ch tch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải trực tiếp đi thoại, giải quyết, không để công kéo đến tập trung đông người tại cng Trụ s các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhà riêng các đồng chí nh đạo.

Định kỳ hàng tháng (chậm nhất là 17 hàng tháng) phải có báo cáo bng văn bn kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, vụ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyn về trong tháng (từ ngày 16 tháng trước đến hết ngày 15 của tháng báo cáo) và những đơn thư, vụ việc tháng trưc chưa giải quyết xong, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh; đng thời gửi bản mềm qua trao đổi nội bộ Mạng Văn phòng đin t Thái Bình theo địa chỉ: Phạm Như Trỗi, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trần Ngọc Diên, Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh;

- Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn thực hiện việc tiếp công dân theo quy định; chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân ngay từ cơ sở, không đkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

2. Ban Tiếp công dân tỉnh: theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thanh tra tỉnh:

- Kiểm tra đôn đốc các Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đơn vị thực hiện; xây dựng Kế hoạch kiểm tra thanh tra và đưa việc thực hiện Chỉ thị vào nội dung kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với các Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; hàng tháng, quý, năm có báo cáo bằng văn bản về Chủ tch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát các vụ vic khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu, các Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, đơn vị thuc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, thực hiện; gửi báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Thái Bình;
- Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đ
óng trên địa bàn tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- Lưu: VT, TCD
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn H
ồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 19/05/2017 về tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.031

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102