Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về đổi mới và tăng cường công tác thống kê do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 25/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác thống kê, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của các bộ, ngành trung ương và chế độ thông tin báo cáo thống kê ban hành theo quyết định phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

2.1. Trách nhiệm chung

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của các bộ, ngành trung ương và chế độ thông tin báo cáo thống kê ban hành theo quyết định phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (do sở, ban, ngành tỉnh làm chủ đầu tư) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, hàng tháng lập báo cáo thống kê kết quả thực hiện gửi Cục Thống kê tỉnh.

- Hàng năm tham gia giao ban và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kiện toàn chức danh thống kê sở, ban, ngành tỉnh; bố trí cán bộ đủ năng lực thực hiện công tác thống kê tại đơn vị; xây dựng mạng lưới thu thập thông tin, đảm bảo thực hiện tốt các báo cáo thống kê được phân công.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai các phần mềm xử lý tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo quyết định phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức triển khai các cuộc điều tra chuyên ngành của đơn vị (có sử dụng ngân sách tỉnh) và xây dựng phần mềm xử lý tổng hợp các cuộc điều tra của sở, ban, ngành tỉnh để thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung.

2.2. Trách nhiệm cụ thể một số sở, ngành

2.2.1. Cục Thống kê tỉnh

- Căn cứ vào Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; căn cứ chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành trung ương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

- Căn cứ vào Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thu thập, xử lý, tổng hợp các hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành trung ương có sự thay đổi về chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo thống kê, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh phân công báo cáo cho phù hợp. Hàng năm, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2.2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ phận (hoặc chức danh) thống kê sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch đào tạo trung, dài hạn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, trong đó chú trọng đến cán bộ làm công tác thống kê xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo thống kê và chương trình điều tra thống kê hàng năm.

2.2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo thông tin đến Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sử dụng thông tin thống kê thống nhất trong đánh giá, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2.4. Trên cơ sở đề nghị của Cục Thống kê tỉnh, Sở Tài chính đề xuất bố trí huyện, xã thống nhất trong toàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Chi cục Thống kê cấp huyện và các phòng, ban thực hiện Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, cấp xã, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ đạo các phòng, ban; các xã, phường, thị trấn (trước ngày 15 hàng tháng) thu thập các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng công trình do huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo thống kê ban hành theo quyết định phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư do huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm; hàng tháng lập báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Thống kê tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thống kê gửi về Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. Bố trí cán bộ văn phòng - thống kê đủ năng lực chuyên môn đảm nhận công tác thống kê tại xã, phường, thị trấn, đảm bảo chất lượng thống kê cấp cơ sở.

- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để xây dựng và triển khai các phần mềm xử lý tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, thị xã, thành phố và hệ thống chỉ tiêu thống kê xã, phường, thị trấn.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Cục Thống kê;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành;
- Lưu: VT, NC/TH.nvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về đổi mới và tăng cường công tác thống kê do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108