Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 12/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong những năm qua việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được các cấp, các ngành quan tâm và từng bước được triển khai đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), một số đơn vị đã tạo điều kiện về kinh phí và nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật, cán bộ và nhân dân luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai công tác thi hành pháp luật trên địa bàn còn nhiều hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chưa quan tâm đến các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa cao.

Để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hiệu quả, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm;

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện;

c) Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương trước ngày 15 tháng 10.

2. Các sở, ban, ngành

a) Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị; bố trí, chỉ đạo Phòng Pháp chế, cán bộ, công chức pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gắn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định;

c) Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 10 tháng 10.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

b) Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, hàng năm UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cấp mình;

c) Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định;

d) Hàng năm, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05 tháng 10; UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 10 tháng 10.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách bảo đảm chi cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85