Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2010/CT-UBND thực hiện Quyết định 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 12/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Việc xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật là nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, là công cụ quan trọng để cán bộ, công chức tìm hiểu pháp luật, cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Xuất phát từ tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg). Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Tủ sách pháp luật cấp xã) và Tủ sách pháp luật tại các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang nhân dân, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị);

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước và tăng cường pháp chế ở địa phương;

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành và cấp phát cho các Tủ sách pháp luật. Định kỳ hàng năm lập danh mục sách, tài liệu pháp luật cần thiết để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời bổ sung cho các Tủ sách pháp luật; Biên soạn các tài liệu pháp luật phù hợp dành cho Tủ sách pháp luật ở địa phương;

d) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo đặc thù của từng lĩnh vực, nâng cao hiệu quả phối hợp của các ngành trong việc kiểm tra, sử dụng các loại hình Tủ sách pháp luật; Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

đ) Biên soạn tài liệu pháp luật, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

đ) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu công tác Tư pháp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và có chế độ khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh;

e) Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị ở địa phương, UBND các cấp về lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh toán, quyết toán hàng năm trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo quản lý trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở xã hội thuộc phạm vi ngành mình quản lý.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo trong việc xây dựng, quản lý và khai thác các Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác các Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong ngành; Hướng dẫn việc trao đổi, luân chuyển, tài liệu pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật.

Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò của Tủ sách pháp luật, vận động cán bộ và nhân dân đến đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác các Tủ sách pháp luật ở các đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

8. Sở, Ban, Ngành tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình theo đúng tinh thần Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ; Đối với các cơ quan, đơn vị đã có Tủ sách pháp luật thì tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, bố trí kinh phí từ ngân sách được cấp để duy trì và kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật; Và cần có biện pháp đổi mới như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật, thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp luật; Kết nối Internet, tiến tới kết hợp mô hình Tủ sách pháp luật truyền thống với Tủ sách pháp luật điện tử.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ; Vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng Tủ sách pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc thực hiện tốt Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, trong đó cần chú ý đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đa dạng các loại hình Tủ sách pháp luật để phù hợp với đặc thù tại địa phương mình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, đánh giá chất lượng và đề xuất ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật;

b) Chỉ đạo việc chuyển Tủ sách pháp luật cấp xã từ điểm Bưu điện xã hoặc các vị trí khác về phòng tiếp dân, phòng thủ tục hành chính “một cửa” của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc đặt ở vị trí khác thuận tiện cho việc đọc, nghiên cứu của cán bộ và nhân dân; Thực hiện việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với các loại hình Tủ sách pháp luật khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn; Luân chuyển túi sách, giỏ sách tài liệu về tủ sách, ngăn sách giữa các khóm, ấp; Chỉ đạo việc bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp ở xã, phường, thị trấn phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã.

11. Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Các Tổ chức kinh tế; Đơn vị sự nghiệp;
- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội; Đoàn thể;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo An Giang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng NC, TH;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2010/CT-UBND thực hiện Quyết định 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144