Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1138/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 1138/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 22/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ, TINH GỌN BỘ MÁY

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đã được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và cũng đã thực hiện việc tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế; công tác rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện đã được thực hiện.

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức và tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, thực hiện giảm đều 10% biên chế đối với một số cơ quan, đơn vị là không phù hợp với thực trạng biên chế được giao (có đơn vị ít biên chế), chưa xây dựng được kế hoạch sử dụng biên chế từng năm, giai đoạn đến năm 2021 phù hợp theo lộ trình tinh giản biên chế. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, số lượng tổ chức bên trong các sở, ban, ngành tỉnh còn nhiều và có xu hướng tăng lên. Sử dụng số lượng người làm việc của một số đơn vị sự nghiệp công thiếu hiệu quả, chưa quy hoạch chặt chẽ mạng lưới, cơ chế hoạt động sự nghiệp công phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Từ tình hình trên, để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ-TTg , Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

2. Xác định lại số lượng biên chế công chức phù hợp trong từng cơ quan, đơn vị hành chính:

Xây dựng lại Đề án vị trí việc làm, trên cơ sở mô tả công việc xác định lại số lượng biên chế cần thiết, phù hợp với quy mô, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thông qua Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thời gian hoàn thành trong quý III, năm 2017.

3. Rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan thực hiện; nghiên cứu đề xuất chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang các tổ chức ngoài Nhà nước đảm nhận.

- Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; xóa bỏ các tổ chức trung gian, hợp nhất các phòng, đơn vị có nhiệm vụ ít (ít biên chế), có chức năng gần nhau hoặc chưa đáp ứng được tiêu chí thành lập, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính, thông qua Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, thời gian hoàn thành trong quý III năm 2017.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học; triển khai Đề án sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo kinh phí hoạt động, theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo,... tăng cường kiểm tra, giám sát của Nhà nước và Nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thực hiện tinh giản biên chế:

- Trên cơ sở số lượng biên chế đã được xác định lại, từng sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và của từng năm, trong đó phải xác định rõ số lượng, tỷ lệ tinh giản biên chế.

- Hạn chế thành lập mới, trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế thực hiện như sau:

+ Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp và tăng số học sinh, sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung.

+ Đối với lĩnh vực y tế: Trường hợp thành lập mới cơ sở y tế, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, cơ quan, đơn vị tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung.

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đối với công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định (tuyển dụng mới không quá 50% số công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định).

- Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế.

5. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành đề án tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

6. Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP,
P.NCPC;
- Lưu: VT, vtttrinh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1138/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146