Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2011/CT-UBND tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 11/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 17/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Đồng thời, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thị, thành phố.

a) Khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

b) Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện các giải pháp đồng bộ, tổ chức có hiệu quả việc thi hành án; chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự theo đề nghị của Cơ quan Thi hành án dân sự; đặc biệt quan tâm chỉ đạo thi hành các vụ án lớn, phức tạp, ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

c) Tăng cường phối hợp với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thông hiểu để tự giác chấp hành.

2. Các cơ quan Thi hành án dân sự.

a) Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thi hành tốt Luật Thi hành án dân sự; hướng dẫn tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của các Cơ quan Thi hành án, Chấp hành viên và các cơ quan hữu quan trong quá trình áp dụng Luật Thi hành án dân sự.

b) Có kế hoạch, giải pháp đồng bộ giải quyết căn bản số vụ việc thi hành án có điều kiện nhưng chưa tổ chức thi hành được, hạn chế phát sinh tồn đọng mới; thường xuyên rà soát, lập danh sách đề nghị xét miễn, giảm thi hành các khoản thu vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

c) Tiến hành thống kê, tổng rà soát, phân loại án theo quy định, từ đó lập kế hoạch thi hành án và chỉ đạo tổ chức thực hiện các đợt thi hành án cao điểm, nhằm thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

d) Tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng chưa thi hành được, nhất là những việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình dây dưa kéo dài, cản trở hoạt động thi hành án.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự tiến hành xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan đưa ra tổ chức thi hành các bản án, quyết định có điều kiện thi hành. Phấn đấu thi hành đạt và vượt chỉ tiêu về việc và giá trị đối với các vụ việc có điều kiện thi hành theo chỉ tiêu đặt ra của Bộ Tư pháp; phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xét miễn, giảm trong thi hành án.

e) Thường xuyên triển khai và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành phố tiến hành tổng rà soát các vụ việc tồn đọng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được. Đồng thời tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án về việc áp dụng các biện pháp giải quyết có hiệu quả các việc thi hành án tồn đọng.

f) Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong lĩnh vực thi hành án; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; phấn đấu làm giảm lượng án dân sự tồn đọng, thường xuyên rà soát, phân loại và xử lý án theo quy định pháp luật.

g) Coi trọng công tác vận động, giáo dục thuyết phục ý thức tự nguyện của người phải thi hành án; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án, nhưng cố tình né tránh không chịu thi hành án. Thực hiện tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thi hành án.

h) Đẩy mạnh công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật đảm bảo các khiếu nại phải được giải quyết kịp thời, tại cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài, gây bức xúc. Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân trong giải quyết việc thi hành án; tích cực phòng ngừa và kiên quyết xử lý các hiện tượng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc có thái độ nhũng nhiễu trong công tác thi hành án.

i) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ thi hành án và cán bộ tư pháp cấp xã.

k) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và cung cấp các thông tin về pháp luật, thủ tục hành chính, quy trình làm việc; phục vụ thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong xã hội thông qua hệ thống thông tin điện tử làm cho hoạt động thi hành án dân sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và nhân dân thông hiểu để tự giác chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Đài Truyền thanh cấp huyện; hệ thống truyền thanh cơ sở và Báo Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân ở địa phương nắm cơ bản các nội dung của Luật. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đưa tin, bài về công tác đấu tranh, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp có kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để thông suốt và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về thi hành án dân sự. Đồng thời, thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật, kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương với cơ quan chức năng.

6. Công an Tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng quy định tại Điều 173 của Luật Thi hành án dân sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt quy định tại Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự.

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện ngay việc cung cấp thông tin, xác nhận về quyền tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho người được thi hành án khi có đơn yêu cầu. Tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án nắm được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cung cấp cho cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành.

b) Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và hỗ trợ các Cơ quan Thi hành án dân sự, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên trong việc thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

9. Trách nhiệm của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình phải có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên; tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 11, Điều 176, Điều 177, Điều 178 và Điều 180 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường phối hợp với Cơ quan Thi hành án cùng cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan cấp dưới phối hợp, hỗ trợ các cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Tổng Cục THADS;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT & các PCTUBND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- MTTQ Tỉnh và các đoàn thể Tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, NC/NC (Đức).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2011/CT-UBND tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.140
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6