Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 11/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2009/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 6 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự; tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố phối hợp với Trưởng Thi hành án dân sự thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trong cơ quan, đơn vị giúp cán bộ, công chức nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;

- Phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quyết định hoặc yêu cầu của Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Trưởng Thi hành án dân sự thành phố:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thi hành Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trái với Luật Thi hành án dân sự để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trước ngày 01 tháng 7 năm 2009;

- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển giao công tác tổ chức, cán bộ, công chức thi hành án dân sự cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự tại quận, huyện, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức quán triệt và thực hiện Luật Thi hành án dân sự một cách có hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện quyết định hoặc yêu cầu của Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự;

- Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố trong việc chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động thi hành án dân sự quận, huyện theo quy định tại Điều 174 Luật Thi hành án dân sự.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi quyền hạn được giao phối hợp với Thi hành án dân sự cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự cho đội ngũ cán bộ cấp xã và triển khai Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn dân cư (xóm, ấp, khu vực, tổ nhân dân tự quản…); phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành bản án tại địa bàn có hiệu quả;

- Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 175 Luật Thi hành án dân sự.

5. Giao Trưởng Thi hành án dân sự thành phố:

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu nội dung Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức Thi hành án dân sự toàn thành phố; đồng thời kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phù hợp với mô hình tổ chức và cơ chế quản lý mới nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác;

- Quan tâm công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm Chấp hành viên, lãnh đạo các phòng theo đúng tiêu chuẩn; bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn; đào tạo chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ công chức làm công tác Thi hành án dân sự;

- Khẩn trương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự thành phố và quận, huyện; bổ nhiệm Chấp hành viên theo 03 ngạch (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) để phù hợp với cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý mới theo Luật Thi hành án dân sự;

- Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thực hiện việc rà soát, phân loại đối với việc thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12, lập thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét miễn thi hành án; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, rõ ràng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố; sơ kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự tạo điều kiện cho nhân dân hiểu những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án dân sự;

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai Luật Thi hành án dân sự, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBPL-Cục Kiểm tra văn bản);
- TT.Thành ủy; TT.HĐND thành phố;
- UBMTTQ thành phố và các Đoàn thể;
- Sở, ban ngành thành phố;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn thành phố;
- Website Chính phủ;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Cơ quan báo, đài;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT.D150

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171