Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã thuộc tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Đình Cúc
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TỈNH, HUYỆN, XÃ

Để hoạt động thống kê phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong giai đoạn mới; từ năm 2010 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về công tác thống kê, nh: Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thông tư số 02/2011/TT- BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; nhiều bộ, ngành Trung ương cũng đã ban hành các Quyết định, Thông tư quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành áp dụng trong bộ, ngành và cho các sở, ngành cấp tỉnh.

Nhằm thống nhất triển khai thực hiện các văn bản mới nêu trên và để đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành trong tỉnh, đồng thời đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực trong hoạt động thống kê từ việc thu thập thông tin ban đầu, đến việc công bố, sử dụng thông tin thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Cục Thống kê tỉnh:

a) Trong Quý IV năm 2013:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các tổ chức và cá nhân nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.

- Trực tiếp hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Thiết kế các biểu mẫu áp dụng thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; giúp các UBND huyện, thành phố, thị xã tập huấn, hướng dẫn thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

b) Định kỳ tháng quí, năm tiếp nhận, thẩm định báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

c) Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê theo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ- CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

2. Các sở, ban, ngành trong tỉnh:

- Kiện toàn, bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp làm thống kê chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tương xứng với khối lượng công tác thống kê của sở, ban, ngành; xây dựng mạng lới thu thập thông tin, đảm bảo thực hiện tốt các báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành.

- Phối hợp với Cục Thống kê tổ chức triển khai các cuộc điều tra đáp ứng yêu cầu báo cáo thống kê đối với bộ, ngành cấp trên (bằng nguồn ngân sách của tỉnh); xây dựng phần mềm xử lý tổng hợp các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành để sớm thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ- CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; hội nghị triển khai, tập huấn hướng dẫn thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ báo cáo thống kê gửi về Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã. Bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp đảm nhận công tác thống kê của phòng, ban, đơn vị và của xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Cục Thống kê để xây dựng các phần mềm xử lý tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và cấp xã.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiện toàn tổ chức/công chức thống kê sở, ban, ngành; thống kê thuộc phòng, ban của huyện, thành phố, thị xã; thống kê xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch đào tạo trung, dài hạn; bồi dỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê hàng năm cho các công chức thống kê; hướng dẫn các UBND xã, phường, thị trấn bố trí công chức làm thống kê chuyên trách hoặc kiêm nghiệm phù hợp với khối lượng công tác thống kê của xã, phường, thị trấn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện chế độ báo cáo đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 nêu trên; thống nhất sử dụng thông tin thống kê vào việc đánh giá và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.

6. Sở Tài chính thẩm định dự trù kinh phí do Cục Thống kê tỉnh lập để tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg này 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; hội nghị tập huấn cho các sở, ban, ngành và cho các huyện, thành phố, thị xã thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; kinh phí xây dựng các phần mềm xử lý tổng hợp các chỉ tiêu thống kê các cấp tỉnh, huyện, xã trình UNBD tỉnh phê duyệt.

7. Hàng năm Cục Thống kê có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT(TCTK);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VPTU, VPĐBQH &HĐND;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành, thị;
- Đài PT-TH, Báo Phú Thọ;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH. (X.120b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã thuộc tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192