Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 18/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc KNTC mới phát sinh được tiếp nhận, xử lý và xem xét, giải quyết kịp thời; các vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung kiểm tra rà soát, đối thoại để giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình KNTC vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn phát sinh các đoàn đông người khiếu kiện, vượt cấp; số lượng đơn phát sinh và số lượng công dân đến Trụ sở tiếp dân các cấp có chiều hướng gia tăng; tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC chưa được quan tâm thường xuyên, một số vụ việc chậm được giải quyết, thậm chí còn có sai sót, gây bức xúc trong nhân dân; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và chất lượng thống kê, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC còn hạn chế....

Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới...

- Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mọi KNTC phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức, của các cấp, các ngành và địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

- Địa phương nào có công dân khiếu kiện đông người ở tỉnh, ở Trung ương thì Chủ tịch UBND địa phương đó có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân tỉnh đưa công dân về địa phương và tập trung xem xét giải quyết, không để công dân khiếu kiện dài ngày ở tỉnh, ở Trung ương, nhất là trong các ngày lễ, tết, thời gian diễn ra các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước.

- Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực thi hành và những vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tăng cường đối thoại trong giải quyết KNTC, khắc phục và hạn chế tối đa các quyết định giải quyết khiếu nại bị cải sửa hoặc hủy bỏ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; rà soát các vụ việc KNTC mới phát sinh, nhất là các vụ KNTC liên quan đến đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội..., không để khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, trong đó tập trung nâng cao chất lượng việc phân tích kết quả thực hiện trong kỳ, việc đánh giá và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo; xây dựng các biểu mẫu theo đúng hướng dẫn (đối với các huyện, biểu mẫu phải thể hiện được chi tiết số liệu cụ thể của UBND các xã, phường, thị trấn).

- Bố trí cán bộ tiếp công dân phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng.... Định kỳ hằng năm, rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác tiếp công dân đảm bảo chất lượng, số lượng không được coi cơ quan, bộ phận tiếp công dân là nơi giải quyết tồn tại về cán bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân được học tập, cập nhật kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp lý và chỉ đạo của cơ quan cấp trên để thực hiện tốt công vụ; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giữ gìn phẩm chất đạo đức, tác phong chuẩn mực; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; tiếp nhận nghiêm túc, đầy đủ phản ánh, kiến nghị của công dân về năng lực, tác phong, ứng xử của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ. Xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm quy định về ứng xử, có tác phong, lời nói không tôn trọng, thiếu tích cực khi phục vụ nhân dân.

- Quan tâm thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục cho cán bộ tiếp công dân theo quy định. Đối với những cán bộ, công chức làm tốt công tác tiếp công dân, có quá trình cống hiến cần kịp thời biểu dương, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tại địa phương, đơn vị;

2. Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, công tác lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, có nhiều công dân khiếu kiện vượt cấp, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực để giảm thiểu KNTC; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho phù hợp.

Rà soát, nắm tình hình KNTC để dự báo, phát hiện những lĩnh vực, những nơi có yếu tố xảy ra KNTC phức tạp, đông người để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh phức tạp, “điểm nóng”.

3. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự không để bị động. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng quyền KNTC để kích động khiếu kiện, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, bắt, giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng... tại trụ sở cơ quan đảng, chính quyền và nhà riêng lãnh đạo tỉnh.

4. Các cấp, các ngành cần chủ động, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết KNTC và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC; củng cố, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết KNTC phải coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KNTC và hiểu biết pháp luật của người dân.

Các cơ quan truyền thông cần tăng cường thời lượng, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết KNTC để nhân dân nắm, hiểu đúng tình hình KNTC và việc giải quyết KNTC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung trên và chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTN theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ; Bản ĐT
- Thanh tra Chính phủ; Bản ĐT
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các P.CT UBND tỉnh; Bản ĐT
- Các sở, ban, ngành; Bản ĐT
- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- Văn phòng UBND tỉnh; Bản ĐT
- Thanh tra tỉnh; Bản ĐT
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 18/07/2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9