Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

NÂNG CAO CHT LƯNG GII QUYT TH TC HÀNH CHÍNH TI TRUNG TÂM PHC VHÀNH CHÍNH CÔNG CÁC CP VÀ B PHN TIP NHN VÀ TR KT QU HIỆN ĐI CP XÃ TRÊN ĐA BÀN TNH

Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân. Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả này đã góp phần từng bước làm thay đổi tích cực mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước; góp phần đưa chỉ số PCI và chỉ số Par Index của tỉnh năm 2017 lần đầu tiên lên vị trí thứ nhất dẫn đầu trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ sSIPAS đứng vị trí thứ 5... và đặc biệt tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự được nhận giải thưởng ASOCIO danh giá cho chính quyền stại Tokyo - Nhật Bản do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) trao cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc tại 24 nền kinh tế thành viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC, triển khai hoạt động của của các Trung tâm PVHCC vn còn những tồn tại, hạn chế: Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục triệt để, vẫn còn tình trạng cắt khúc, thiếu liên thông trong giải quyết giữa các cấp chính quyền. Việc tiếp nhận thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến đạt hiệu quả thấp, tỷ lệ nộp hồ sơ qua mạng mới đạt 2,6% (cấp tỉnh 41%, cấp huyện 1,9%, cấp xã 0,88%); Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ đạt 49,3%. Tình trạng chuyển hồ sơ TTHC về các phòng, ban chuyên môn đgiải quyết, không xử lý hồ sơ quan mạng và Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các địa phương chưa bố trí thời gian hợp lý trong ngày đký duyệt hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân ngay tại Trung tâm chưa được khắc phục...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là còn có một số sở, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công, chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trước hết thuộc trách nhiệm của người đứng đu. Việc triển khai ở một số nội dung công việc chưa đảm bảo thực chất, còn mang tính hình thức, cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn chạy theo số lượng, chưa đảm bảo chất lượng và chưa thực sự hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau.

Đ nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thanh phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã theo hướng tạo thuận lợi, trả kết quả nhanh nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC (trường hợp quá hạn phải công khai xin lỗi) người dân và doanh nghiệp; trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những tn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác này thuộc ngành, địa phương quản lý.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức rà soát TTHC, lập danh mục TTHC liên thông để xây dựng quy trình giải quyết, có phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định, trình công bTTHC kịp thời theo quy định. Thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với từng TTHC phải gắn với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và việc phân cấp, ủy quyền cho cán bộ phê duyệt TTHC ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

3. Thường xuyên rà soát để bố trí cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC các cấp đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, có phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp tốt; có chức vụ từ Phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên, có đủ thẩm quyền trực tiếp giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực khác nhau của cơ quan, đơn vị ngay tại Trung tâm. Không cử cán bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ “văn thư” tiếp nhận hồ sơ TTHC hoặc cử cán bộ ở các phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ không có TTHC giải quyết tại Trung tâm. Thời hạn cử cán bộ đến làm việc tại Trung tâm phải ổn định từ 12 tháng trở lên.

4. Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực phê duyệt TTHC, ủy quyền cho cán bộ làm việc tại Trung tâm thẩm định, ký phê duyệt TTHC theo danh mục cụ thể (trừ các TTHC không thể ủy quyền cho cán bộ cấp dưới ký phê duyệt, nhưng phải nêu rõ lý do không ủy quyền); khẩn trương triển khai việc đăng ký sử dụng thêm con dấu để thực hiện phê duyệt TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8516/UBND-KSTT1 ngày 14/11/2018.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức về dịch vụ công trực tuyến, những lợi ích thiết thực và tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, 4 tại các Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã, phối hợp với Ban Quản lý điều hành Xây dựng Chính quyền điện tử, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nghiên cứu kết nối liên thông, tích hợp giữa phn mm giải quyết TTHC của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh với phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành theo hệ thống ngành dọc để bổ sung, hoàn thiện thực hiện chức năng hỗ trợ tổ chức, người dân trong giao dịch trên Cng dịch vụ công của tỉnh.

6. Sở Nội vụ duy trì việc kiểm tra, thanh tra đột xuất việc chấp hành kluật kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở, việc niêm yết công khai các TTHC và thái độ, ứng xử của từng cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại các Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã qua đó phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.

7. Văn phòng UBND tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các quy định thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại các Trung tâm PVHCC của tỉnh; phối hợp với các sở, ngành báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm tối đa, cải tiến quy trình giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách TTHC; kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương.

8. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh tăng cường viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, cải cách TTHC, xây dựng Chính quyền điện tử và hoạt động của Trung tâm PVHCC các cấp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp xã.

9. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tích cực nghiên cu, đề xuất các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, TTHC phục vụ nhân dân thông qua các dịch vụ hỗ trợ (hỗ trợ kê khai hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí, tổng đài hỗ trợ giải đáp, quy trình giải quyết TTHC....), phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo QN, Đài PTTH Tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- V0- V5, KSTT1-4, TH4;
- Lưu: VT, KSTT1.
MH-66

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201