Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2012 về việc tăng cường chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 22/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thực hiện Nghị quyết số 131/2010/NQ-HĐND ngày 13/10/2010 của HĐND tỉnh khóa XV, khọp thứ 18 quy định chức danh, số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tdân phố; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, quy hoạch, sáp nhập thôn, tdân phố có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở.

Sau một năm thực hiện, nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, được nhân dân đồng tình: đã sáp nhập được trên 200 thôn, t dân phcó quy mô nhỏ; đã tham mưu ban hành chỉ thị của cp ủy, xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện của UBND cp huyện và đề án ở cơ sở, gn việc sáp nhập với kiện toàn, sắp xếp tổ chức cán bộ ở thôn, t dân phnên hiệu quả hoạt động tăng lên. Tiêu biu là huyện Can Lộc đã hoàn thành cơ bản việc sáp nhập thôn, tdân phố toàn huyện trong năm 2011; huyện Thạch Hà đã sáp nhập được 13 xã giảm được 53 thôn; huyện Cm Xuyên sáp nhập được 4 xã giảm được 18 thôn; các huyện Kỳ Anh, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện một số xã.

Tuy nhiên, đến nay kết quả đạt được rt thấp, tiến độ chậm so với yêu cầu; một số huyện chỉ đạo thiếu tập trung, chưa kiên quyết, chưa đồng bộ, nhất là công tác tun truyền vận động, khảo sát lập đề án, tổ chức chỉ đạo thực hiện nên tỷ lệ sáp nhập còn thấp, có đơn vị mới sáp nhập được 1 đến 2 xã. Thậm chí các huyện như Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà và thị xã Hồng Lĩnh đến nay chưa thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm khc phê bình và u cu Chtịch UBND các huyện, thị xã u trên kiểm điểm nghiêm túc và triển khai thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác sáp nhập thôn, t dân phđáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mi; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Các huyện, thành phố, thị xã;

- Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về sáp nhập thôn, t dân ph; Tham mưu ban hành chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy; xây dựng đán, kế hoạch thực hiện của UBND cấp huyện và chỉ đạo xây dựng đề án cấp xã theo hướng sau khi tổ chức lại phải có quy mô thôn, t dân phtrên 100 hộ. Kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 131/2010/NQ- HĐND ngày 13/10/2010 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 18; Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tnh về việc quy định chức danh, slượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhng người hoạt động không chuyên trách ở cp xã, thôn, t dân phvà Kế hoạch số 75/KH-SNV ngày 24/2/2011 của Sở Nội vụ về việc soát xét, cơ cấu, quy hoạch lại mạng lưới thôn, t dân phố nhằm nâng cao nhn thức, tạo sự đng thuận trong cán bộ và nhân dân về mc đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải quy hoạch, sắp xếp lại thôn, t dân phố.

- Khảo sát thực trạng quy mô thôn, t dân ph đbổ sung đề án cho phù hợp thực tế. Đề án sp xếp phải được cp ủy, HĐND cấp xã ra Nghị quyết, lấy ý kiến của nhân dân theo quy chế dân chủ. UBND cấp xã lp hồ sơ tnh UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Thủ tục, hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Điều 11 - Quyết định s 31/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tdân phố và Kế hoạch s 75/KH-SNV của Sở Nội v, Thời gian sáp nhập thôn, tổ dân phố các đơn vị hoàn thành chậm nhất là ngày 30/9/2012.

- Việc sáp nhập thôn, tdân phố phải gn với bố trí cán bộ đ năng lực, trình độ, tín nhiệm, nhiệt tình, trách nhiệm để sau khi sáp nhập thôn, t dân phđi vào hoạt động bình thường, phấn đấu các thôn, tdân phố có chi bộ Đảng, không có chi bộ sinh hoạt ghép.

2. S Nội vụ:

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kim tra, đôn đốc các huyện, thành phố, th xã thng kê, soát xét, quy hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phtheo đúng quy định của pháp luật và các quy định của chỉ thị này.

- Tng hợp hồ sơ, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định về việc sáp nhp thôn, tdân phố.

- Sau khi tổ chức sáp nhập xong trong toàn tỉnh, căn cứ vào tình hình cụ th, phi hợp vi Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tdân phố phù hợp với tình hình thực tế.

3. Sở Tài chính:

Phi hợp với Sở Nội v tham mưu, đxuất UBND tỉnh xem xét ban hành chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tdân phố.

4. Sở Xây dựng:

Hướng dẫn các huyện, thành ph, thị xã trong việc lập, thm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch, sáp nhập thôn, tdân phố, chnh trang các khu dân cư nông thôn. Hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả tiêu chí chun hóa trụ sở xã và công trình phụ trợ theo quy chun của Trung ương.

5. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quc, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;

Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vn động các tổ chức và hội viên của mình ở các địa phương về quy hoạch sáp nhập thôn, t dân ph, xây dựng hệ thống chính trị cơ strong sạch, vững mạnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ th này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh y, TT HĐND tnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Bí thư Huyện ủy, Th
ành y, Thị y;
- HĐND các huyện, thành phố, th
xã;
- UBND các huyện, thành phố, th
xã;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công b
áo - Tin học;
- L
ưu: VT, XD, TH, NC1.
- G
ửi: Bản giy + Bản điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Kim Cự

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2012 về việc tăng cường chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


778

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243