Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 09/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/CT-UBND

Pleiku, ngày 29 tháng 7 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, các ngành chức năng, các địa phương đã thực hiện tương đối tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật teho thẩm quyền; nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; góp phần tạo hành lang pháp lý lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định; việc gửi văn bản cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra chưa thường xuyên; chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn abrn chư cao; vẫn còn nhiều văn bản ban hành không đúng hình thức, thể thức, thậm chí trái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một số quy định của Nghị định 135/2003/NĐ-CP còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế công tác văn bản, chưa rõ ràng trong việc xử lý đối với văn bản vi phạm, dẫn đến hiệu lực của việc kiểm tra, xử lý văn bản chưa nghiêm. Vì vậy, ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật để thay thế Nghị định 135/2003/NĐ-CP. Nghị định 40/2010/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2010.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 40/2010/ND-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai quán triệu Nghị định 40/2010/NĐ-CP trong cán bộ, công chức của đơn vị, địa phương, kết hợp quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành khi được giao nhiệm vụ soạn thảo văn abrn quy phạm pháp luật; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng, tham mư cho HĐND, UBND các cấp ban hành văn abrn quy phạm pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý và phối hợp với các cơ quan ban hành văn bản xử lý văn bản sai phạm.

- Phối hợp với HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động xây dạng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. UBND các hueyenj, thị xã, thành phố chỉ đọa Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp tự kiểm tả văn bản quy phạm pháp luật do cấp mình ban hành; đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện giúp UBND cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công tác, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đánh gái tình hình, kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

4. Văn phòng UBDN tỉnh và văn phòng UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản quy phạm pháp luật do UBND cùng cấp ban hành cho cơ quan có thẩm quyền tự kiểm tra, kiểm tra theo đúng thời gian quy định, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan kiểm tra văn bản thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho UBND xử lý kịp thời những văn bản ban hành không đúng quy định, trái pháp luật theo thông báo của cơ quan tự kiểm tra, kiểm tra văn bản.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan chức năng, các địa phương về dự toàn kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm tả văn bản; tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí theo quy định của pháp luật để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tả văn bản.

6. Giao giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 01/2004/CT-UBND ngày 13/01/2004 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211