Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 09/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố trong cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, đã góp phần tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Để xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của lực lượng Bảo vệ dân phố trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm cho mọi người, gia đình, cơ quan, tổ chức xã hội; đảm bảo thực hiện có kết quả Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ đã ban hành về Bảo vệ dân phố; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

1. Công an tỉnh

- Tổ chức phổ biến và có kế hoạch triển khai Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ đã ban hành về Bảo vệ dân phố trong toàn lực lượng, làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị định này; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về an ninh trật tự theo qui định của Bộ Công an.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, làm cho mọi công dân, gia đình, cơ quan, tổ chức xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách đối với Bảo vệ dân phố; khẳng định vị trí vai trò của Bảo vệ dân phố là một tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự tại cơ sở phường, thị trấn, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, xây dựng lực lượng và thực hiện các nhiệm vụ của Bảo vệ khu phố để góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

- Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các Ban và thành viên Bảo vệ dân phố để kiện toàn, củng cố theo qui định của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐ-TB&XH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; đảm bảo mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của Cảnh sát khu vực)có một tổ Bảo vệ dân phố; mỗi phường, thị trấn có một Ban Bảo vệ dân phố.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các cấp, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, tổ chức và mọi công dân trong việc tổ chức, quản lý và chỉ đạo hoạt động, hàng năm đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định mức thu phụ cấp và trang bị cho Bảo vệ dân phố theo đúng qui định của pháp luật.

- Định kỳ hàng năm tiến hành tổ chức tập huấn pháp luật nghiệp vụ cho Bảo vệ dân phố theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và điểm 1.3 mục 1 phần VII Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐ-TB&XH-BTC.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, tuyên tuyền, phổ biến toàn văn nội dung của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ cho toàn thể chiến sĩ đang làm nhiệm vụ quân sự, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc, tổ chức… của Bảo vệ dân phố để phối kết hợp trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị đóng quân.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, rà soát các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến Bảo vệ dân phố để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo qui định.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hoá Thông tin, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Lâm Đồng và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh tuyên truyền rộng rãi Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi tầng lớp nhân dân.

4. Sở Tài chính

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương theo qui định của pháp luật.

- Nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các qui định về chế độ, chính sách của Bảo vệ dân phố cho phù hợp với Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi khi Bảo vệ dân phố trong khi làm nhiệm vụ mà hy sinh, bị thương theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

6. UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; chỉ đạo các phòng, ban, và UBND phường, thị trấn liên quan căn cứ vào Nghị định và các qui định của pháp luật để thành lập Tổ Bảo vệ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Xây dựng tốt mối quan hệ công tác của Bảo vệ dân phố đối với Đảng ủy, UBND phường, thị trấn, nhất là đối với Công an phường, thị trấn trong công tác này.

- Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến Bảo vệ dân phố theo qui định của pháp luật. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác Bảo vệ dân phố vi phạm về Nghị định số 38/2006/NĐ-CP .

- Tổ chức rà soát các văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến qui định về Bảo vệ dân phố.

- Không được tự ý ban hành các qui định, thủ tục đặt ra các khoản thu lệ phí không đúng qui định của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo việc thực hiện các nội dung trên về UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc; các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Sở Tư pháp) để tập hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234