Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phan Văn Hà
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

Sau 10 năm thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho thấy vị thế, vai trò, địa vị của phụ nữ trong tỉnh đã được nâng lên một bước; phụ nữ đã tham gia nhiều hơn vào công tác xã hội; thu nhập, thụ hưởng cơ bản gần ngang bằng với nam giới; khoảng cách giới trong các cấp học phổ thông dần được thu hẹp; số phụ nữ có trình độ học vấn, có học vị cao trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật ngày càng nhiều; quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng được các ngành các cấp quan tâm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng; nhiều phụ nữ đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở và trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và làm hạn chế việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ phụ nữ tham gia các cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử còn thấp, chưa ổn định, chưa ngang tầm với năng lực, chưa đạt được chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra.

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2020, để thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, đề nghị lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị, Nghị Quyết 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

2. Tập trung củng cố, kiện toàn, thành lập lại Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban thật cụ thể sát với Luật Bình đẳng giới, các Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình Đẳng giới, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới, Quyết định số 2351/QĐ-TTg , ngày 24/12/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ hoạt động.

3. Thực hiện nghiêm việc lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội; lồng ghép giới trong cơ quan, tổ chức, trong các hoạt động họp hội, tập huấn, hội thảo, hội nghị, lồng ghép giới trong hoạt động truyền thông và trong nghiên cứu khoa học; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới; các mục tiêu Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo việc nâng cao trình độ, nhận thức của phụ nữ nông thôn về kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe, sản xuất kinh doanh, chăm lo dạy nghề tạo việc làm, nâng cao đời sống cho phụ nữ nông thôn.

4. Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các mục tiêu Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới, vai trò vị thế của phụ nữ; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo trong các cấp ủy ngày càng cao hơn, phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến của phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ; lồng ghép giới trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của phụ nữ; đề xuất các cấp có thẩm quyền thường xuyên quan tâm đến công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo quan điểm và mục tiêu của Đảng và Chính phủ, góp phần làm cho các mục tiêu được phát triển toàn diện và bền vững.

6. Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo Thông tư số 191/2009/TTTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và thị xã (cơ quan Thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện):

- Tăng cường phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức về Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường đào tạo cán bộ có nghiệp vụ về giới và bình đẳng giới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Hàng năm tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để có chỉ đạo, uốn nắn kịp thời, thực hiện có kết quả các mục tiêu của Chính phủ đã đề ra đến năm 2020;

- Phối hợp cùng với các ngành có liên quan tham gia xử lý và giải quyết những nội dung có liên quan đến Luật Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định của Chính phủ;

- Thường xuyên theo dõi tổng hợp nắm tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp, phối hợp giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; triển khai và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới đã được pháp luật quy định; báo cáo kết quả hoạt động định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, huyện theo quy chế đã ban hành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, các ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH;
- Ủy ban quốc gia VSTBCPN;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh ;
- TV Ban Vì STBPN tỉnh và Tổ giúp việc;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Đỗ Thị Hương Thu;
- Lưu: VT, P.NCTH(Khôi).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37