Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Hưng Yên 2016

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 22/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Quyết định s 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của thủ tướng Chính ph về tổ chc Tng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (gọi tt là Tng điu tra). Tng điều tra nhm thu thập nhng thông tin cơ bn về nông thôn, nông nghiệp và thủy sn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát trin kinh tế - xã hội.

Đthực hiện thng li cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Chủ tch y ban nhân dân tnh chthị:

1. Cc Thống kê tnh - Cơ quan Thường trực Ban Chđạo tnh

Xây dựng kế hoạch trin khai thực hiện Tng điu tra theo Phương án Tng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tchức tập huấn, hướng dn nghiệp vụ Tng điu tra cho Ban Chđạo cp tỉnh, cp huyện. Ban hành các văn bn ớng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện các quy trình, phương án Tng điều tra; đm bo cht chngay từ khâu chun bị đến khi tiến hành Tổng điều tra. Tchức kim tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tng điều tra Trung ương.

2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cp thông tin cho Ban Chỉ đạo tỉnh v kết quả thực hiện bộ tiêu chí quc gia xây dựng nông thôn mới; tng tin v cánh đng lớn trên địa bàn tnh.

3. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhim phi hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tnh, cung cp thông tin liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện công tác Tng điu tra theo yêu cầu và sự phân công của Ban chỉ đạo tnh.

4. SThông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Truyền thanh cp huyện, cp xã phi hợp với Ban Chỉ đạo các cấp thông tin, tuyên truyền và các hoạt động trong thi gian chun bị và thực hiện Tổng điều tra đcác cấp, các ngành, các đối tượng điu tra trên địa bàn tỉnh hiu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, đối tượng Tng điu tra.

5. Đnghị y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các tchức đoàn thquần chúng phi hợp với y ban nhân dân cùng cp tuyên truyền, vận động, quán triệt toàn thhội viên và các tng lp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, hưng ứng cuộc Tổng điều tra.

6. Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố

- Tchức tuyên truyền chtrương, mục đích và ý nghĩa ca cuộc Tng điều tra đến mọi người dân để họ hiu, tự giác cung cp các thông tin đảm bảo chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra vn hoàn thành tốt nhim vụ được giao.

- Tchức triển khai, đôn đốc, kim tra và giám sát việc thực hiện cuộc Tng điều tra trên địa bàn theo đúng Phương án Tổng điều tra và kế hoạch ca Ban Chỉ đạo tnh; bo đảm kiện cho công tác Tng điều tra được chính xác và hiệu qu; kịp thi tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hin và Cục Thống kê để Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tổ chức quán triệt nội dung cuộc Tng điu tra và chỉ đạo cht ch, thống nhất nhm đạt mục đích, yêu cu ca cuộc Tổng điều tra; không đtrùng lặp, bỏ sót các đi tượng điều tra; phù hợp với điều kiện thực tế trên địa n theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tuyn chọn điều tra viên, t trưng đủ số lượng, đáp ứng chất ợng đthực hiện thng lợi cuộc Tng điều tra; tích cực trin khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ Tng điều tra; đảm bo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện Tổng điu tra.

Yêu cầu Thủ trưng các s, ban, ngành ; y ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hin nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Cục Thng kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phn ánh về Cục Thng kê tỉnh nghiên cứu, xem xét, đề xut Chtịch y ban nhân dân tỉnh đkịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TN&MT, TT&TT, NN&PTNT;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Báo Hưng Yên, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, THĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ngày 22/06/2016 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.272

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!