Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 07/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN THU NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai đã chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, trong đó có giải pháp phòng ngừa về kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản thu nhập của đối tượng phải kê khai vẫn còn hình thức; một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo tích cực trong cơ quan, đơn vị mình trong việc kê khai và giám sát việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Để việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; Nghị định số: 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai quán triệt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập là nhiệm vụ phải thực hiện hằng năm, là giải pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn; thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Có kế hoạch chỉ đạo, phân công bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị mình triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kê khai cũng như lưu giữ hồ sơ kê khai của cơ quan, đơn vị; trang bị cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản...

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trình tự, thủ tục đối với việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, giải trình về việc kê khai tài sản, thu nhập cũng như xác minh tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai.

4. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành thực hiện kiểm tra, xác minh tài sản, theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp sau:

- Có tố cáo người thuộc diện phải kê khai tài sản không trung thực trong việc kê khai.

- Cần có thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản.

- Có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý.

- Có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định. UBND tỉnh sẽ xử lý theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

6. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

7. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh, kết luận, công khai bản kết luận đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

8. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

9. Giao Thanh tra tỉnh định kỳ hằng năm phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh với Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV - Thanh tra Chính phủ;
- TT TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Các Ban xây dựng đảng TU;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Biên phòng tỉnh; Viện Kiểm sát tỉnh; Tòa án tỉnh; Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TCHC;
- Lưu: VT, NC, TH 1,4.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123