Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA - THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ, sáng tạo các giá trị văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - thể thao đã huy động được nhiều thành phần xã hội tham gia xây dựng các cơ sở văn hóa - thể thao đều khắp trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong quản lý, sử dụng, khai thác các thiết chế văn hóa - thể thao như: một số Nhà văn hóa, Sân vận động cấp xã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời; công tác quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao chưa thật hiệu quả, độ ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu và yếu, kinh phí hoạt động còn hạn chế...

Để tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh thời gian tới đạt hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, và Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chính sách, cơ chế thuận lợi cho các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia đóng góp xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa ở cơ sở.

- Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xây dựng cơ chế lồng ghép giữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thống kê thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng, đánh giá công tác quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng, bổ sung kinh phí hoạt động để các thiết chế văn hóa - thể thao tiếp tục phát huy hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới đảm bảo cho các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa - thể thao của nhân dân.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, tác nghiệp văn hóa - thể thao, tổ chức thường xuyên các cuộc hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu các giải thể thao để phát triển phong trào; hướng các hoạt động văn hóa - thể thao về cơ sở, gắn kết các hoạt động văn hóa - thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, để các thiết chế văn hóa - thể thao thật sự là “điểm sáng văn hóa”, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa - thể thao lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn tác nghiệp cho cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; thể nghiệm, ứng dụng các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát triển các câu lạc bộ, các đội, nhóm sở thích, các môn thể thao quần chúng vào hoạt động các thiết chế văn hóa - thể thao, đảm bảo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu vui chơi giải trí của quần chúng; chú trọng công tác bảo tồn, phục hồi, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức thể hiện, kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có từ 25-30% số xã, phường, thị trấn thành lập và xây dựng hoàn thiện Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; đến năm 2020 có từ 50 - 60% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và có sân bóng đá cấp xã theo quy định.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục huy động sự tham gia, giúp sức của các ngành, các cấp, các đoàn thể và toàn xã hội trong hoạt động văn hóa - thể thao theo cơ chế lồng ghép, phối hợp để đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng dự toán và bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

3. Các sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao tại các thiết chế văn hóa - thể thao trong tỉnh để phục vụ nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

- Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn; bố trí cán bộ phụ trách các thiết chế và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các thiết chế đã xuống cấp theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập và triển khai kế hoạch hoạt động văn hóa - thể thao định kỳ tháng, quý, năm; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kịp thời cho tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao cấp xã.

5. Đề nghị Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị này trên báo, đài; phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, các địa phương phản ánh, cổ vũ hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh để thu hút nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60