Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 06/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 29/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/CT-UBND

Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta; trong thời gian qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn; chất lượng công tác được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý cán bộ vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc như: đi trễ về sớm, tụ tập, ăn uống tại các cửa hàng, vỉa hè trong giờ hành chính; thậm chí một số cán bộ, công chức vi phạm trật tự an toàn giao thông... Các biểu hiện này làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công chức Nhà nước đối với tổ chức, công dân. Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh:

1. Xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình, nội quy, quy chế quản lý cán bộ, công chức phù hợp với các nội dung của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Rà soát, tổ chức, sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, kịp thời bổ sung, bồi dưỡng, thay thế những cán bộ, công chức yếu kém và thoái hoá.

2. Tăng cường và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, về đường lối, chính sách, về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức. Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; đặc biệt là trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

3. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đảm bảo các chế độ tiêu thức xây dựng cơ quan văn hóa công sở, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức trong thi hành công vụ; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những việc trên đây phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20/02/2008.

4. Giao Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra công vụ: Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện qui chế làm việc của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 25/02/2008.

5. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra việc vi phạm an toàn giao thông của cán bộ, công chức thông báo cho các cơ quan, đơn vị đó, đồng thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

6. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đối với tổ chức, đơn vị cán bộ, công chức trực thuộc. Kết quả thực hiện phải báo cáo hàng tháng trong nội dung báo cáo tháng về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với cán bộ, công chức cơ quan mình trong việc thực hiện chế độ làm việc theo qui định. Xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, chế độ làm việc của cán bộ, công chức.

Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị của các cơ quan, đơn vị.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng ngành, địa phương,đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai ngay và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện của mình. Báo cáo nghiêm túc kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ theo định kỳ hàng tháng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;
- Báo TTH;
- VP UBND: LĐ và các CV;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144