Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về đầy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015-2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 08/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2015-2021

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2218/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của tỉnh và Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2218/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ các kế hoạch trên, các cơ quan, đơn vị địa phương đã có triển khai thực hiện; tuy nhiên việc xây dựng đề án tinh giản biên chế chưa gắn với việc rà soát, sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chưa có giải pháp thực hiện quyết liệt, đồng bộ, từ đó tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 và của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 09/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị Giám đốc các Sở và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, từ năm 2017 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế: Tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ- TTg và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng và Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 09/11/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Thực hiện xây dựng Đề án tinh giản biên chế:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng Đề án tinh giản biên chế, khẩn trương xây dựng Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo trình tự đã được quy định tại Quyết định số 996/QĐ-UBND trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó phải xác định rõ đối tượng tinh giản, giải pháp, lộ trình thực hiện tinh giản và tỷ lệ giảm biên chế hàng năm từ 1,5 đến 2% để đạt được mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% tổng biên chế được UBND tỉnh giao năm 2014 cho cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với biên chế sự nghiệp, do trong năm 2015 và 2016 chưa thực hiện cắt giảm biên chế, thì trong năm 2017, biên chế sự nghiệp phải giảm 3% của biên chế được UBND tỉnh giao năm 2015, các năm tiếp theo phải xác định tỷ lệ biên chế giảm phù hợp để đạt mục tiêu tối thiểu giảm 10% đến năm 2021.

Đối với khối xã phường thị trấn, UBND huyện, thành phố phải có trách nhiệm xây dựng Đề án tinh giản biên chế đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó cũng phải xác định rõ đối tượng, lộ trình tinh giản hàng năm để đến năm 2021 đạt tỷ lệ tinh giản 10% trên tổng biên chế được quy định của mỗi địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Đề án, nhưng chưa xác định được đối tượng tinh giản biên chế cũng như chưa thực hiện lộ trình tinh giản đủ ít nhất 10% đến năm 2021, phải xây dựng lại Đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành Đề án gửi trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 03 năm 2017.

3. Triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế:

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn và tương đương theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian; Sắp xếp một số chi cục, nếu quy mô, khối lượng công việc không nhiều và phức tạp đưa về thành phòng thuộc Sở hoặc sáp nhập, hợp nhất.

- Tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo ngành, lĩnh vực để xây dựng phương án và quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành tháng 6 năm 2017.

- Rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự, khả năng tài chính, cơ sở vật chất, dự báo khả năng tự chủ về tài chính để đề xuất cơ chế tài chính theo hướng tự chủ một phần hoặc toàn bộ giao quyền tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên theo hướng khai thác tối đa các nguồn thu chuyển sang cơ chế tài chính theo hướng tự chủ một phần hoặc toàn bộ. Xây dựng lộ trình thực hiện phương thức phân bổ ngân sách giai đoạn 2017-2020 theo hướng ngân sách hỗ trợ giảm dần, nhằm từng bước giảm chi ngân sách, đặc biệt đối với các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, phấn đấu thực hiện giảm 10% số lượng viên chức được giao bằng hình thức trả lương từ nguồn ngân sách sang trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

- Nghiên cứu các quy định về chính sách xã hội hóa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy xây dựng phương án lộ trình chuyển đổi một số bệnh viện, trường học công sang hình thức xã hội hóa. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công khác đủ điều kiện sang Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần. Chuyển đổi các Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng. Thời gian thực hiện từ năm 2017.

- Sắp xếp sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Kiên quyết giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm một cách nghiêm túc, khách quan, từ đó làm cơ sở sắp xếp giải quyết tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (về năng lực, phẩm chất đạo đức, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

- Nâng cao chất lượng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ (như quản lý đội ngũ bằng phần mềm; thực hiện trao đổi thông tin qua môi trường mạng, hộp thư điện tử,.....

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tinh giản biên chế, đặc biệt là tăng cường quan tâm công tác tự thanh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa việc thực hiện tinh giản biên chế vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và công tác bố trí, điều chuyển đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Triển khai kiểm tra, sát hạch về trình độ, năng lực của công chức. Trong năm 2017 triển khai thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã và công chức cấp tỉnh ở một số vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên 04 lĩnh vực: đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng.

- Tăng cường việc thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh, vị trí việc làm trong các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân cư.

4. Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện:

a) Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời gian giải quyết tinh giản biên chế. Nếu không triển khai đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Ch thị này và không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm trong đánh giá, phân loại CBCC, xét thi đua, khen thưởng từ năm 2017 và xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, Nhà nước.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tham mưu UBND tỉnh các nội dung sau:

- Quyết định giao chỉ tiêu tinh giản biên chế hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 01 năm 2017.

- Xây dựng Kế hoạch thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã và một số vị trí việc làm của công chức cấp tỉnh trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch trong tháng 01 năm 2017.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng quy chế đánh giá và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 02 năm 2017.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cập nhật thông tin, dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương vào phần mềm Quản lý CBCC được Bộ Nội vụ chuyển giao thực hiện thí điểm. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3 năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị trình. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh trong Quý III năm 2017.

- Rà soát số lượng và chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân cư chưa phù hợp với định mức quy định của Chính phủ để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp với chủ trương thực hiện phân công cán bộ, công chức kiêm nhiệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh trong Quý I năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Đề án khoán kinh phí cho các địa phương để chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân cư. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh trong Quý II năm 2017.

c) Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định nội dung về sắp xếp, chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tài chính theo hướng tự chủ một phần hoặc toàn bộ trong Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ thẩm định nội dung về sắp xếp, chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang hình thức xã hội hóa. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh trong Quý I năm 2017.

đ) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

e) Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương tinh giản biên chế, kịp thời động viên, nêu gương các tổ chức thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế.

Các Giám đốc Sở và tương đương, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về đầy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015-2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209