Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

V NÂNG CAO HIU QU HOT ĐNG CÔNG V VÀ SIT CHT K LUT, KCƯƠNG HÀNH CHÍNH NĂM 2019 TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V TNH ĐIN BIÊN

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, y ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng hiệu quả hoạt động công vụ kết hợp với đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Qua đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức chính trị, tác phong, llối làm việc, tinh thn trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước được nâng lên; công tác tổ chức, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đã góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh nhng kết quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ có biu hiện nhũng nhiu, gây phin hà người dân và doanh nghiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa nghiêm; công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; có nơi còn nể nang, né tránh, chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện và xử lý vi phạm đôi lúc chưa kịp thời; năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên, trước hết do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa thực sự quan tâm, chú trọng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyn; một số nơi buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, nên chưa phát hiện, un nn và kịp thời xử lý các các hành vi sai phạm; việc xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ, công chức, viên chức được phân công, bố trí chưa phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm.

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nhng hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đồng thời tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực hơn trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trí khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh", để từ đó tiếp tục giáo dục và nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ, công vụ cùng với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý.

1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưng kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tập trung thực hiện:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa công sở; việc chp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; trừ điểm thi đua đối với cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm việc đeo thẻ công chức, viên chức; yêu cầu chấp hành đúng chế độ giờ làm việc tại công sở; không đi lễ hội, không la cà, tụ tập, sử dụng giờ hành chính làm việc riêng; không sử dụng tài chính, tài sản công cho mục đích cá nhân, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ chức năng nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, thống nhất với các văn bản của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức đnắm chắc những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, những vị trí không đáp ứng yêu cầu để bố trí lại cho phù hợp với năng lực, sở trưng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tạo hiệu quả cao trong hoạt động công vụ.

- Trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ, đánh giá được tác động hiệu quả và hậu quả để chủ động trong phòng tránh.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức và quy định về số lượng cấp phó.

- Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức công vụ, văn hóa công sở... của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng thực chất trên cơ sở khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định Chính phủ tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Xử lý nghiêm, điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ, công chức, viên chức có dư luận xấu hoặc gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng. Kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Nâng cao, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đôn đốc, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, chậm trễ, tiêu cực trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, tổ chức.

1.4. Chủ động, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra bám sát cơ sở, địa phương; nói đi đôi với làm; kịp thời nắm bắt, không trông chờ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có chỉ đạo quyết liệt giải quyết dt điểm những kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực của ngành, địa phương phụ trách, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

1.5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Nỗ lực rà soát, đánh giá và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi giao dịch giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiêm túc xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

1.6. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/6), hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Giao Sở Nội vụ thực hiện:

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ kết quả kiểm tra, báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ thực hiện:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị này tới toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, nêu gương những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý phê phán trước công luận những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các đ/c Lđ UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155