Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 05/2005/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/CT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG NĂM 2005 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

Trong những năm vừa qua, công tác quốc phòng ở các doanh nghiệp, đơn vị do Bộ quản lý đã được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhìn chung, cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thường xuyên tiến hành phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ của đơn vị mình. Việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của các đơn vị thuộc Bộ đã được kết hợp chặt chẽ, gắn với các yêu cầu về củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, công tác quốc phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, coi trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng; việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng chưa đầy đủ; chất lượng, hiệu quả của công tác quốc phòng chưa cao.

Năm 2005, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm mất ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, với những thủ đoạn vừa trắng trợn vừa tinh vi, xảo quyệt và ngày càng quyết liệt.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 42/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng; Chỉ thị số 166/2004/CT-BQP ngày 13/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng năm 2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Tổng giám đốc Công ty mẹ trong mô hình thí điểm Công ty mẹ – Công ty con, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị do Bộ Xây dựng quản lý tổ chức thực hiện các nội dung sau:

I. VỀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ.  

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, tuyển quân và tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; thực hiện công tác phòng thủ dân sự và sẵn sàng thực hiện động viên công nghiệp, huy động các nguồn lực của đơn vị để phục vụ công tác quốc phòng theo yêu cầu; coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của đơn vị.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là trong việc phối hợp với Công an theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường luyện tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ và xử trí tốt khi có tình huống xảy ra.

4. Nắm vững và làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên của đơn vị; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt các đơn vị; các trường đào tạo thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các học sinh, sinh viên; không ngừng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục để đạt hiệu quả thiết thực.

5. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác quốc phòng của đơn vị.

6. Phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng ở cơ sở, cả thường xuyên và đột xuất.

II. VỀ TỔ CHỨC SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 62-CT/TW NGÀY 12/02/2001 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2001/NĐ-CP NGÀY 01/5/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG:

1. Các cấp uỷ đảng và lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm chỉ đạo và coi việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị; Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng là một nhiệm vụ, trọng tâm, quan trọng trong năm 2005 về công tác quốc phòng nói chung, giáo dục quốc phòng nói riêng.

2. Nội dung sơ kết.

- Khái quát các đặc điểm liên quan đến việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng của đơn vị: vị trí địa lý, hành chính; số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, đội ngũ cán bộ chuyên trách (kiêm nhiệm) làm công tác quốc phòng; yêu cầu của công tác giáo dục quốc phòng trong đơn vị;

- Công tác tổ chức quán triệt Chỉ thị số 62-CT/TW và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP và các văn bản liên quan về giáo dục quốc phòng của đơn vị;

- Tình hình triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh của đơn vị: đánh giá những nội dung công việc đã triển khai thực hiện, ngân sách, cơ sở vật chất cho công tác giáo dục quốc phòng; những tồn tại, vướng mắc; chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của đơn vị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong 05 năm qua.

Đối với các trường: nêu rõ kết quả giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên, tình hình đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tài liệu, chương trình phục vụ cho việc giảng dạy môn giáo dục quốc phòng

- Trên cơ sở kết quả đạt được trong 05 năm qua đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác giáo dục quốc phòng có hiệu quả, đi vào nề nếp trong tình hình mới;

- Đề xuất của đơn vị về các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng; bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn;

3. Thời gian sơ kết: trong quý II/2005, các đơn vị tổ chức sơ kết công tác giáo dục quốc phòng, hoàn thành và báo cáo kết quả sơ kết về Bộ trước 30/7/2005.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Vụ Kế hoạch - Thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Tổng giám đốc Công ty mẹ trong mô hình thí điểm Công ty mẹ – Công ty con, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị do Bộ quản lý chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ và
TCT Xi măng VN;
- Công báo;
- Lưu VP, KHTK, PC .

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.902

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240