Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 12/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU GƯƠNG THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC VÀ KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA KHI LÁI XE

Thời gian qua, hầu hết cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chấp hành khá tốt quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe. Từ đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cnh đó vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chưa nghiêm, vn ung rượu, bia ngay trước hoặc trong giờ làm việc; điều khin phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018 (Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để nghiêm túc thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tờng hợp vi phạm quy định về uống rượu, bia, đồ uống có cồn theo Chỉ thị này và quy định của pháp luật.

- Rà soát, bổ sung vào Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định “Không được sử dụng rượu, bia, đồ ung có cồn ngay trước và trong giờ làm việc”; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Đồng thời, đưa việc chấp hành Chỉ thị này vào nội dung đánh giá cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức định kỳ và hàng năm. Đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thì không xét thi đua khen thưởng; đồng thời, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo các quy định đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức.

- Đầu năm, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định này.

2. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 8302/UBND-NC ngày 01/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt chủ trương “Không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc”; không điều khin phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nng độ cồn theo quy định; thông báo về cơ quan của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức vi phạm.

4. Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Ban ATGT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- CV Khối NC-TH (VIC);
- Lưu: VT. Ng01.Tr 02/10.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161