Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 26/11/2015 và quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức và tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra, các giải pháp chưa được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Chất lượng xây dựng Đề án tinh giản biên chế của một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn làm sơ sài, còn một số cơ quan đơn vị chưa hoàn thành việc xây dựng Đề án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung trên phạm vi toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức các phòng ban, các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế: Tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao và đồng thuận ở các cấp, các ngành; các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong triển khai thực hiện.

2. Về xây dựng Đề án tinh giản biên chế: Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Khẩn trương hoàn thành Đề án tinh giản biên chế, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2017. Đề án tinh giản biên chế phải được xây dựng theo trình tự quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP , trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế.

3. Về rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục tập trung rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành đa lĩnh vực.

- Tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; sắp xếp lại mạng lưới các trường lớp đảm bảo bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo các cấp bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định.

4. Thực hiện tinh giản biên chế.

- Từ nay đến năm 2021, mỗi năm các cơ quan, đơn vị thực hiện giảm tối thiểu 1,5% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015, đảm bảo đến năm 2021 tối thiểu đạt tỷ lệ 10% của biên chế được giao năm 2015. Các cơ quan, đơn vị chưa giảm được biên chế công chức, viên chức theo tỷ lệ quy định so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2018 phải giảm tối thiểu 4,5% của biên chế được giao năm 2015.

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đối với công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định. Chỉ tuyển dụng hoặc tiếp nhận công chức, viên chức thay thế không quá 50% số phát sinh giảm trong năm.

- Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

- Chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế.

5. Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (ban hành kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh).

6. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định; báo cáo UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt tinh giản biên chế để xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đưa kết quả thực hiện tinh giản biên chế làm một trong những căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị và kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của người đứng đầu.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


685

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41