Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2012 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền và các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã thực hiện tiếp công dân tại trụ sở theo quy định; các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn nhiều trường hợp công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp, các cơ quan nhà nước để phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả chưa cao, còn để vụ việc tồn đọng, kéo dài. Chính quyền ở một số nơi chưa nhận thức đầy đủ, chưa đề cao trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; một số cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế về trình độ chuyên môn; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đồng bộ.

Để khắc phục kịp thời những tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1.1. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, chỉnh đốn xây dựng Đảng và là tiêu chí để đánh giá chất lượng công tác hàng năm.

1.2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tại Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để mọi người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác nắm tình hình ở các địa bàn, phát hiện sớm những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách để kịp thời khắc phục. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền các cấp, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung giải quyết ngay từ cơ sở những kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người.

1.3. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, triển khai đầy đủ, đúng tiến độ Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định, giành thời gian trực tiếp đối thoại với dân, lắng nghe dân phản ánh, thực sự gần dân, hiểu dân để làm tốt chức năng quản lý nhà nước, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.4. Thực hiện công khai, minh bạch quá trình thực hiện chính sách, pháp luật; chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Khi thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phải công khai minh bạch việc thu hồi đất, giao đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Trường hợp cưỡng chế phải có phương án chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và an toàn.

1.5. Khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo thì người có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; đồng thời xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý nhà nước, xử lý những cán bộ có hành vi vi phạm, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật.

Những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tập trung xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

1.6. Trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết, không để tình trạng công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng.

1.7. Tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phải chủ động tìm biện pháp giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, không để tồn đọng, kéo dài.

1.8. Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định.

2. Thanh tra tỉnh:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, thống kê, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai.

2.2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những địa bàn có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc người có thẩm quyền thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với những cán bộ có sai phạm.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện những nhân tố gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở các địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến kịp thời, đồng bộ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hòa giải ở cơ sở.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về chính sách, tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các báo, đài địa phương tuyên truyền các chính sách pháp luật; thông tin phản ánh các nội dung liên quan đảm bảo chính xác, đầy đủ, khách quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Hà-120)

CHỦ TỊCH




Chẩu Văn Lâm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2012 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144