Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 03/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tham gia triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính như: thống kê, rà soát, đơn giản hóa và công bố công khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp rút ngắn thời gian giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính nên dẫn đến việc triển khai thực hiện công tác này thiếu đồng bộ; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chưa thấy hết được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn sai sót, thời hạn giải quyết còn chậm trễ.

Để tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính như: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ;… cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để thống nhất nhận thức về mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Chỉ đạo thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết và lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính chính xác, tính đầy đủ, tính pháp lý của thủ tục hành chính.

c) Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, thiếu đồng bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, đơn vị, địa phương mình để kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính.

d) Duy trì, thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai các tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại trụ sở của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc giám sát thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

đ) Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và gửi lấy ý kiến Sở Tư pháp theo quy định.

e) Thực hiện việc bố trí phân công cán bộ đầu mối trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tính ổn định, lâu dài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đầu mối tham gia công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trường hợp có thay đổi về cán bộ đầu mối, cơ quan, đơn vị phải có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thay đổi.

f) Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh.

g) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP .

2. Sở Tư pháp:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, thống kê, cập nhật, trình công bố thủ tục hành chính; kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính trước khi trình công bố.

c) Thực hiện tốt công tác tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, cập nhật kịp thời, quản lý duy trì tốt cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định.

đ) Thực hiện tốt và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP .

e) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, phát hiện, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân trong quy định và thực hiện thủ tục hành chính.

3. Sở Nội vụ:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã công khai hóa bộ thủ tục hành chính trên trang “ một cửa điện tử” và tại trụ sở đơn vị.

d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan hành chính các cấp thông qua phần mềm một cửa điện tử nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí kịp thời kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

5. Văn phòng UBND tỉnh:

a) Triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương có quy định thủ tục hành chính đến các sở ngành liên quan thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các ngành chức năng có liên quan và địa phương thường xuyên rà soát, đối chiếu thủ tục hành chính tại cơ sở dữ liệu dùng chung 3 cấp với thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố để kịp thời cập nhật.

c) Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở dữ liệu TTHC dùng chung 3 cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh:

Phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang:

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh về các hoạt động triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng; trong đó chú trọng tuyên truyền đối với các tập thể, cá nhân điển hình, có cách làm hay, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản;
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm soát TTHC;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. NC.HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104