Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2007/CT-TTg về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/2007/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬTTRÊN CÔNG BÁO NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo bước đầu đạt những kết quả tốt và đang đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong việc công khai, minh bạch quá trình ban hành và công bố văn bản pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, trên thực tế một số cơ quan ban hành văn bản chưa thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đăng Công báo như: còn tình trạng văn bản công bố chậm hoặc không được công bố; nhiều văn bản sai về thẩm quyền, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thi hành. Sở dĩ có tình hình trên là do cơ quan ban hành văn bản chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm phải gửi văn bản quy phạm pháp luật để công bố trên Công báo; chưa tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành và công bố văn bản pháp luật; trình độ, kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số cán bộ, công chức ở các cơ quan ban hành văn bản còn yếu; cơ chế phối hợp và cơ chế chịu trách nhiệm giữa cơ quan Công báo các cấp với các cơ quan ban hành văn bản còn chưa chặt chẽ.

Để thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về hoạt động xuất bản, phát hành Công báo, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

a) Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức của Bộ, ngành mình thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về quy trình soạn thảo, ban hành, công bố văn bản quy phạm pháp luật; xác định hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và phải được thực hiện nghiêm chỉnh ở tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

b) Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, hình thức, thể thức của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành mình ban hành; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc rà soát Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để đảm bảo tất cả văn bản quy phạm pháp luật được công bố đẩy đủ, kịp thời và  chính xác trên Công báo;

c) Quy định cụ thể danh mục các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại "nơi nhận" của từng loại văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Khoản 5 Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần chỉ gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra xử lý văn bản, cơ quan trực tiếp thi hành và cơ quan Công báo, tuyệt đối không gửi đến cơ quan tổ chức khác với mục đích để biết và tham khảo.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

a) Báo cáo về tình hình công bố văn bản pháp luật của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại phiên hợp Chính phủ 6 tháng cuối năm;

b) Nghiên cứu, rà soát để kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định pháp luật về hoạt động công bố văn  bản quy phạm pháp luật trên Công báo để hoàn thiện hệ thống pháp luật cho hoạt động Công báo;

c) Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Quyết định chuyển đổi tổ chức của Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ sang loại hình đơn vị sự nghiệp nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho Cơ quan Công báo Trung ương;

d) Xây dựng Đề án tổ chức Công báo điện tử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai việc công bố các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến công chúng trên Phụ trương Công báo theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về hoạt động Công báo;

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất xuất bản Mục lục và Tổng tập Công báo theo ngành, lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ Công báo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu cho cơ quan Công báo cấp tỉnh trong phạm vi toàn quốc.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Khẩn trương kiện toàn tổ chức và đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật để đưa hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh đi dần vào nền nếp và hiệu quả;

b) Chỉ đạo, quán triệt các cơ quan chuyên môn và cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo; tổ chức tốt việc niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

c) Liên hệ chặt chẽ và phán ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh với Văn phòng Chính phủ (thông qua cơ quan Công báo Trung ương); đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh.

Bộ trưởng. thủ trưởng các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- HĐND, UBND các tỉnh,   thành phố trực thuộc TW
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ,
  Ban Điều hành 112,Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,các Vụ,
  Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 03/2007/CT-TTg

Hanoi, February 15, 2007

 

DIRECTIVE

ON A NUMBER OF MEASURES TO RAISE THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF THE PUBLICATION OF LEGAL DOCUMENTS IN "CONG BAO" OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

After more than two years' implementation of the Government's Decree No. 104/2004/ND-CP of March 23, 2004, on "Cong Bao" (the Official Gazette) of the Socialist Republic of Vietnam, the publication of legal documents in "Cong Bao" has seen initial positive results and gradually become properly organized, actively contributing to raising the publicity and transparency of the process of promulgating and publishing legal documents of state administrative agencies.
However, in fact, several promulgating agencies have not yet strictly implemented legal provisions on the publication of legal documents in "Cong Bao," e.g., slowly publishing or failing to publish documents, or promulgating many documents ultra vires or in improper forms, formats and ways of presentation, thus affecting their implementation effect and effectiveness. This situation is attributed to the following: Promulgating agencies are not fully aware of their responsibility to send legal documents for publication in "Cong Bao"; they have not strictly observed the process of elaborating, promulgating and publishing legal documents; some of their cadres and civil servants have poor qualifications and skills in drafting legal documents; the coordination and definition of responsibility between "Cong Bao" offices at all levels and promulgating agencies remain unclear.
In order to strictly implement the Law on Promulgation of Legal Documents and Decree No. 104/2004/ND-CP on "Cong Bao" publication and distribution, contributing to raising the effectiveness and effect of the publication of legal documents, the Prime Minister instructs:

1. Ministers and heads of ministerial-level agencies:

a/ To continue direct their cadres and civil servants to strictly implement the provisions of the Law on Promulgation of Legal Documents and Decree No. 104/2004/ND-CP on the process of elaborating, promulgating and publishing legal documents; to determine publication of legal documents in "Cong Bao" as an important and regular task to be strictly performed in all ministries and ministerial-level agencies;

b/ To take responsibility for all contents, forms and formats of legal documents promulgated by their ministries or branches; to closely coordinate with the Government Office in reviewing lists of the promulgated legal documents to ensure that all legal documents are fully, promptly and accurately published in "Cong Bao;"

c/ To specify agencies, organizations and individuals at the "section of recipients" in each legal document as stipulated in Article 10 of the Government's Decree No. 161/2005/ND-CP of December 27, 2005, guiding the implementation of a number of articles of the Law on Promulgation of Legal Documents, and Point 5 of Directive No. 10/2006/CT-TTg of March 23, 2006, on reducing administrative documents and papers in activities of state administrative agencies, to ensure that legal documents are addressed only to agencies competent to supervise, examine and process them, to implementing agencies and the "Cong Bao" office, but not to other agencies or organizations for knowledge and reference.

2. The Minister-Director of the Government Office:

a/ To report on the publication of legal documents of ministries, branches and People's Committees of provinces or centrally run cities at the Government's mid-year and year-end meetings;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2007/CT-TTg về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93