Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 03/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/CT-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Ngày 27/12/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006; để nghiêm túc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định tại nghị định số 158/2005/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác đăng ký hộ tịch đến nhân dân.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác hộ tịch cho cấp huyện; phối hợp với UBND cấp huyện để tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ tư pháp cấp xã.

b) Chỉ đạo các Phòng Tư pháp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch

c) Theo dõi việc quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch và chịu trách nhiệm phát hành các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch trong địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Tư pháp.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác hộ tịch đối với các cơ quan cấp huyện, cấp xã để kịp thời chấn chỉnh trong công tác này; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các quy phạm trong công tác hộ tịch theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Kiện toàn và tăng cường cơ sở vật chất cho Phòng Tư pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác hộ tịch; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật, có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền.

b) Bố trí kinh phí bảo đảm mua đủ các loại biểu mẫu, sổ hộ tịch để phục vụ cho công tác đăng ký và quản 1ý hộ tịch (kể cả của cấp xã); tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch trên địa bàn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho cán bộ tư pháp cấp xã.

c) Bố trí nơi đăng ký hộ tịch thuận lợi cho công dân, triển khai thực hiện cơ chế một cửa và thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký hộ tịch. Thực hiện việc lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch đúng qui định.

d) Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí nơi làm việc thuận lợi cho cán bộ tư pháp hộ tịch để tiếp công dân và nơi 1ưu trữ sổ lưu hộ tịch theo qui định; kết hợp việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về đăng ký và quản 1ý hộ tịch tại địa phương. Trong quá trình thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP phải gắn với việc niêm yết công khai hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết các công việc về hộ tịch tại trụ sở cơ quan làm việc

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP để Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch đến nhân dân, đưa công tác này đi vào hoạt động có hiệu quả.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Chỉ thị số 05/2000/CT-UB ngày 29/3/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.277

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211