Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2011 về triển khai thi hành Nghị định 40/2010/NĐ-CP kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký:
Ngày ban hành: 21/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2010/NĐ-CP.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Thông tư số 20/2010/TT-BTP, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2010/NĐ-CP, kết hợp với việc tiếp tục quán triệt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, qua đó nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thủ trưởng các cơ chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh

- Tổ chức tổng kết 07 năm thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Chủ động, thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý, qua đó phát hiện kịp thời các bất cập để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên các mặt chuyên môn và xây dựng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản.

- Kiện toàn bộ phận pháp chế trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho bộ phận pháp chế.

3. Giám đốc Sở Tư pháp

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức tổng kết 07 năm thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong Quý I/2011.

            - Hằng năm có kế hoạch cụ thể tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cộng tác viên kiểm tra văn bản, Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, trừ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tư pháp do Văn phòng UBND tỉnh giúp tự kiểm tra; kiểm tra toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản, phát hiện kịp thời những bất cập, sơ hở, chồng chéo, mâu thuẫn về nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo trình tự, thủ tục quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp cụ thể để thu hút các tầng lớp nhân dân, phóng viên các cơ quan báo chí…tích cực tham gia vào công tác xây dựng pháp luật, cung cấp thông tin phục vụ tốt công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh theo quy định đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại địa phương (trình trước tháng 5/2011); xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hằng năm trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện, trước mắt khẩn trương xây dựng và trình ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản năm 2011.

- Giúp UBND tỉnh tự xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương.

4. Giám đốc Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan chức năng, các địa phương việc dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phạm pháp luật đảm bảo hợp lý, hiệu quả.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức tổng kết 07 năm thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2010/NĐ- CP tại địa phương.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ gửi văn bản quy phạm pháp luật cho Sở Tư pháp để phục vụ tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau ngày 01/02/2011 và thay thế Chỉ thị số 01/2004/CT-UB ngày 05/02/2004 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2011 về triển khai thi hành Nghị định 40/2010/NĐ-CP kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17