Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 02/CT-UBND 2022 đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính tình hình mới Hà Nội

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước của Thành phố đã được quan tâm lãnh đạo, thực hiện và đạt một số kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm về thực hiện dân vận của cơ quan nhà nước các cấp ngày càng được nâng lên, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin, gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính quyền về công tác dân vận ở một số cơ quan nhà nước chưa đầy đủ, kịp thời; việc lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận có nơi chưa thực sự hiệu quả; việc bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân vận chưa được quan tâm thỏa đáng; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận có lúc có nơi chưa kịp thời; ...

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, để khắc phục những hạn chế trên và tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô sau đại dịch Covid-19, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước;...

Các cơ quan, đơn vị cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ rất quan trọng của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại từng cơ quan, đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu quả.

2. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Nhân rộng những mô hình dân vận điển hình, có hiệu quả để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong toàn thành phố.

3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

Hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy, ưu tiên nguồn lực, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao thứ hạng của Thành phố về các chỉ số PCI, PAR index, cải thiện thứ hạng các chỉ số PAPI, SIPAS.

4. Nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói", "Nói dân hiểu", "Hướng dẫn dân làm", "Làm dân tin", khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực và phẩm chất kém. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xây dựng các giải pháp đảm bảo thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của người dân.

6. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", "Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh việc tự kiểm tra, đánh giá trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm công tác dân vận cho đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, người đứng đầu các cơ quan nhà nước, cá nhân vi phạm theo quy định.

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, VP CP;
- TT Thành ủy Hà Nội;
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- MTTQ, các tổ chức CT-XH TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, Các phòng KGVX, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 18/01/2022 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.010

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!