Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND 2020 nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 10/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Trong những năm vừa qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KNTC. Hầu hết các vụ việc KNTC đã được tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định; công tác tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư được duy trì, thực hiện tốt, qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng công dân tại một số huyện, thành phố tập trung đông người khiếu kiện tại cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp dân tỉnh và một số cơ quan ở Trung ương vẫn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện chưa được tập trung giải quyết dứt điểm dẫn đến đơn thư KNTC vượt cấp tiếp tục gia tăng; chất lượng giải quyết KNTC còn hạn chế, số vụ việc giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện bị cải sửa, hủy bỏ chiếm tỷ lệ cao; việc thực hiện một số quyết định, kết luận giải quyết KNTC còn chậm, chưa triệt để.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, tổ chức đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của nhân dân; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, không giao cấp phó chỉ đạo thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết KNTC trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nắm chắc diễn biến, tình hình KNTC trên địa bàn; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động kiểm tra rà soát, giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn (nhất là các vụ việc KNTC đông người có tính chất phức tạp), hạn chế thấp nhất tình trạng KNTC đông người, vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.

Trường hợp có công dân tập trung KNTC đông người tại cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp dân tỉnh và các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải có trách nhiệm vận động, đưa công dân trở về địa phương để đối thoại, giải quyết (nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các sự kiện chính trị quan trọng khác).

3. Nâng cao chất lượng tham mưu và giải quyết các vụ việc KNTC, bảo đảm khách quan, theo đúng nội dung, thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; chấm dứt tình trạng giải quyết KNTC bằng công văn, đùn đẩy, né tránh, kéo dài trong giải quyết KNTC; khắc phục triệt để tình trạng giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện bị sửa đổi, hủy bỏ.

Thanh tra tỉnh, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các sở, ngành khác có trách nhiệm tập trung rà soát và tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết còn tồn đọng.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư KNTC; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC, đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, nhất là các vụ việc do các Bộ, ngành ở Trung ương chuyển về và do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đến.

5. Thanh tra tỉnh làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, có nhiều công dân khiếu kiện vượt cấp, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC.

Tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, phát hiện những điểm, những nơi tiềm ẩn yếu tố xảy ra KNTC đông người, phức tạp để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Theo dõi, kiểm tra, thẩm định và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấm điểm đánh giá đối với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và thi hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an cấp huyện nắm chắc tình hình các điểm khiếu kiện hoặc tiềm ẩn khiếu kiện đông người, phức tạp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp để đảm bảo an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự. Chỉ đạo việc củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng quyền KNTC kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác KNTC sai sự thật; đe dọa, xúc phạm người có trách nhiệm giải quyết KNTC; lợi dụng việc KNTC để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự tại trụ sở cơ quan đảng, chính quyền và nhà riêng lãnh đạo tỉnh.

7. Các cấp, các ngành cần chủ động, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết KNTC và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC; củng cố, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện tốt việc tổ chức công khai tại nơi cư trú đối với vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng công dân cố tình KNTC phức tạp, kéo dài để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Chính phủ; TCDTW;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TCD (03),
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy; các Ban, cơ quan thuộc TU;
- VP Đoàn ĐBQH; VP HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin);
- CVP, TKCT, TH, NC, TTTT.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2020 về nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


463

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97