Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nam

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 05/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, công dân thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và gửi đơn nhiều ngành, nhiều cấp. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có vụ việc còn chậm. Công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tcáo một số vụ việc quá thời gian quy định, giải quyết chưa dứt đim, gây bức xúc cho công dân.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; bảo đảm thực hiện đúng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực hiện Văn bản số 13389/VPCP-V.I ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, các quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp xem xét giải quyết đối với người dân; mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ.

b) Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đột xuất và định kỳ, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đi thoại với người dân, không để phát sinh thành “đim nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nhân dân nắm, hiểu đúng tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiu, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam, đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và giám sát. Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường... Tổ chức thi hành triệt để các quyết định, kết luật đã có hiệu lực pháp luật.

2. Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Thực hiện giao ban hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp công dân của địa phương tập trung đi khiếu nại, tố cáo đông người ở Trung ương, ở tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm phân công Lãnh đạo, cán bộ có đủ thẩm quyền phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân của tỉnh để đưa công dân về địa phương xem xét giải quyết, không để công dân khiếu kiện dài ngày ở các cơ quan Trung ương, ở tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra các ngày lễ, các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng.

3. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, luật sư, trợ giúp pháp lý trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an huyện, thành phố chủ động theo dõi, nm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định xã hội, không để bị động; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cm đu, tổ chức kích động, tập trung khiếu nại, tố cáo đông người biu tình, chống đối; các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.

5. Tổ chức thực hiện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Thtrưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

- Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu; VT, NC(H)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/02/2018 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!