Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-BTP năm 2011 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 02/CT-BTP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị của số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, thực thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng được nâng cao; phong trào thi đua có nhiều tiến bộ, được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung và biện pháp thực hiện ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị, được triển khai đồng bộ với hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn. Công tác khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, có nhiều cố gắng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành trong tình hình mới. Công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp cũng như nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thể chế về công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ, cụ thể, một số nội dung đặc thù về công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành chưa được quy định, hướng dẫn, tập huấn, kịp thời để thống nhất thực hiện. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự coi trọng và quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, nội dung, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá thi đua chưa cụ thể, chưa sát thực tế. Một số trường hợp đề nghị khen thưởng còn chưa chủ động, kịp thời, còn có hiện tượng cảm tình, nể nang, tính lựa chọn tiêu biểu chưa cao, làm giảm tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên. Việc phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền, nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt chưa được quan tâm thường xuyên và phát huy hiệu quả. Tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phát huy những kết quả đã đạt được và đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào thực chất, hiệu quả, tạo động lực thi đua mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ngành cũng như của mỗi cơ quan, đơn vị và tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phối hợp cùng cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 83KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 25-5-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực mới để phong trào thi đua trong những năm tới tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp. Trong năm 2011, sau khi Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp thay thế Thông tư số 07/2006/TT-BTP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được ban hành, cần khẩn trương xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Bộ trưởng quy định về thành viên, về quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp về cum, khu vực thi đua; việc bình chọn, suy tôn đề nghị các danh hiệu thi đua của cụm, khu vực thi đua; Bảng chấm điểm thi đua các cơ quan Thi hành án dân sự đia phương; Bảng chấm điểm thi đua các đơn vị thuộc Bộ và các văn bản khác chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp. Đẩy mạnh phân cấp về quyền hạn, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành, giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ban, ngành, giữa Bộ Tư pháp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

3. Nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Cần phải xác định thi đua, khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, là động lực thúc đẩy mọi cá nhân và tập thể tích cực, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được giao quản lý.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, cụm, khu vực thi đua phải tổ chức đăng ký, ký giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị để nêu gương học tập. Các phong trào thi đua phải đặt các nhiệm vụ chính trị cụ thể của cơ quan, đơn vị làm nội dung thi đua, tập trung vào mục tiêu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Trong phong trào thi đua cần xác định mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá và các biện pháp tổ chức thực hiên cụ thể, rõ ràng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và quy định của Ngành; cần xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí để đánh giá chính xác kết quả phong trào thi đua, thành tích của mỗi tập thể, cá nhân. Khi phát động phong trào thi đua, cần vận động, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, để mọi người chủ động, nhiệt tình, tự giác tham gia. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cần phối hợp làm tốt công tác vận động, tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Kết thúc đợt thi đua phải tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời để đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức các phong trào thi đua tiếp theo.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hướng vào các nội dung: tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác tư pháp theo chiều sâu, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2011 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng và thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường cải cách hành chính.

6. Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục xét khen thưởng, bảo đảm việc xét khen thưởng công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ và quy trình khen thưởng, bảo đảm tính lựa chọn tiêu biểu cao, có tác dụng giáo dục, nêu gương, động viên, khuyến khích kịp thời; cần chú trọng khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các cá nhân là công chức, viên chức khi lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc; phải kết hợp giữa động viên tinh thần và khuyến khích thưởng vật chất. Kết quả thi đua, khen thưởng là căn cứ để đánh giá cán bộ, xét lên lương trước thời hạn hàng năm, xem xét cử đi học tập, đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.

7. Kiện toàn tổ chức, cán bộ của Vụ Thi đua - Khen thưởng, thành lập Phòng thi đua, khen thưởng thuộc Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự. Các Cục, Vụ, Viện và đơn vị tương đương thuộc Bộ, các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Văn phòng hoặc Phòng Tổng hợp - Hành chính giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý công tác thi đua, khen thưởng; bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, kinh nghiệm, nắm vững các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, tận tụy, trách nhiệm làm chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

8. Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành, kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Báo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trang thông tin điện tử trong Ngành, Tập san và các Bản tin hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành cần dành một thời lượng nhất định đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, chủ động khai thác các tin, bài để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong toàn Ngành, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan báo chí trong Ngành.

9. Vụ Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; chủ động tổ chức thẩm định kịp thời, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành Tư pháp xem xét, trình Bộ trưởng tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua, thành tích đạt được và kết quả khen thưởng của cá nhân và tập thể trong toàn Ngành.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- TTCP - Chủ tịch HĐTĐKTTW
- PCTN - PCT thứ nhất HĐTĐKTTW
- TTrực HĐTĐKTTW; - Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKTTW; HĐTĐKT Khối Nội chính
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Thành viên HĐTĐKT Ngành Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Tư pháp Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ,
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-BTP năm 2011 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118