Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-BCT năm 2010 đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 02/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 02/CT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30), Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2009 công bố Bộ thủ tục hành chính (gồm 200 thủ tục) và Quyết định số 6640/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2009 công bố bổ sung 07 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Việc công bố này đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn 1 - giai đoạn thống kê thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương.

Giai đoạn 2 (giai đoạn rà soát) được xác định là giai đoạn có ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự thành công của Đề án 30. Nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn này là rà soát, đối chiếu các thủ tục hành chính hiện hành với quy định của pháp luật và yêu cầu của thực tế để phát hiện và đưa ra những kiến nghị cụ thể. Chỉ tiêu cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương là phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4434/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2009 về kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương với yêu cầu đặt ra là kết thúc giai đoạn rà soát và công bố kết quả rà soát trước ngày 25 tháng 02 năm 2010.

Trong thời gian qua, hầu hết các đơn vị đã có nhiều cố gắng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ, các đơn vị đã kiến nghị đơn giản hóa đến 90% số thủ tục thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch của Bộ, chưa có báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện tốt giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch đề ra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt và nhận thức một cách đầy đủ về công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30). Phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của Bộ và đơn vị để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Công tác Đề án 30 phối hợp với các đơn vị báo chí trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các đơn vị trong ngành nói riêng cũng như người dân và doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của Đề án 30 nói chung và quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc thực hiện tốt Đề án này nói riêng.

2. Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị một cách nghiêm túc để đảm bảo chất lượng rà soát ở mức cao nhất và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình công tác của đơn vị. Phải thực hiện đúng về yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính và đảm bảo đạt chỉ tiêu tối thiểu 30% của Thủ tướng Chính phủ. Biện pháp đơn giản hóa đưa ra phải thực sự triệt để trên cơ cở rà soát rất kỹ từng khía cạnh của thủ tục hành chính. Cần tránh việc đơn giản hóa một cách hình thức, chẳng hạn như kết hợp nhiều thủ tục hành chính một cách cơ học, chỉ giảm về số lượng thủ tục mà về thực chất và chi phí không hề thay đổi. Các đơn vị không đạt yêu cầu trên, Tổ Đề án 30 của Bộ kiên quyết không nhận và yêu cầu đơn vị có trách nhiệm rà soát lại.

3. Tổ Công tác Đề án 30 của Bộ có trách nhiệm thẩm định kết quả rà soát và chịu trách nhiệm cuối cùng trước Bộ trưởng về chất lượng của các Biểu mẫu. Yêu cầu bộ phận thường trực tiến hành thẩm định nghiêm túc, cương quyết không tiếp nhận và yêu cầu rà soát lại đối với các báo cáo rà soát của các đơn vị không đạt chỉ tiêu hoặc rà soát hình thức.

4. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công việc tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách của đơn vị, cán bộ được Lãnh đạo Bộ cử biệt phái tập trung làm tốt nhiệm vụ rà soát các thủ tục hành chính của Bộ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ Đề án 30 của Bộ trong quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

5. Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thật kỹ và gửi Biểu mẫu rà soát (có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị) về Văn phòng Bộ trước ngày 25 tháng 01 năm 2010 để tổng hợp, xin ý kiến các Hiệp hội, doanh nghiệp và trình Bộ trưởng phê duyệt gửi lên Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2010.

6. Cần gắn chặt công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ với việc thực hiện Đề án 30, kết quả thực hiện Đề án 30 phải được coi là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và của tập thể đơn vị trong năm 2009 và năm 2010. Yêu cầu Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đề xuất các hình thức khen thưởng đột xuất và định kỳ đối với tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình triển khai đề án 30 phù hợp với các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

7. Vụ Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ và kịp thời các điều kiện hỗ trợ như Phòng làm việc, thiết bị và kinh phí theo đúng hướng dẫn của Tổ Công tác Trung ương và Bộ Tài chính.

8. Các đơn vị phải duy trì đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng (theo mẫu - Tại Phụ lục số 4) về Bộ phận thường trực trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Tổ Đề án 30 của Bộ;
- Phòng CCHC;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-BCT năm 2010 đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.777
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87