Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2015/CT-UBND thực hiện Luật Hộ tịch năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 02/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/CT-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Luật Hộ lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Đtriển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Chthị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo triển khai hoạt động thi hành pháp luật về hộ tịch trong ngành, lĩnh vực, địa phương. Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý biết, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hộ tịch. Xác định đăng ký hộ tịch là quyền dân sự của công dân được Hiến pháp tôn trọng, bảo vệ và chỉ bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ; duy trì và bảo đảm nguyên tắc pháp chế trong thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

b) Trong hoạt động quản lý, phục vụ không tự đặt ra hoặc yêu cầu cá nhân phải thay đổi, cải chính hộ tịch trong trường hợp giấy tờ, hồ sơ khác của cá nhân không thống nhất. Phải điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ khác của cá nhân theo nội dung của Giấy khai sinh. Giấy khai sinh là giấy tờ gốc, các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của cá nhân phải phù hợp với Giấy khai sinh.

c) Phối hợp cùng Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề xuất ban hành mới, bảo đảm hệ thống thể chế về hộ tịch trên địa bàn tỉnh đồng bộ, chặt chẽ, hiệu lực và hiệu quả.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng tin học trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Chủ động tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính liên quan theo đúng quy định. Rà soát các văn bản pháp luật do địa phương ban hành có nội dung liên quan đến công tác hộ tịch, kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong đăng ký, quản lý hộ tịch; kiên quyết xử lý mọi trường hợp làm trái quy định của nhà nước trong công tác hộ tịch.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, để điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và pháp luật về cán bộ, công chức.

4. Công an tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh triển khai quy định cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện thành phố tổ chức thực hiện công tác liên thông thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

5. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí kinh phí cho công tác triển khai thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014, các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền nội dung Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014. Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tchức bi dưỡng, tập hun nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Kiện toàn Phòng Tư pháp đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch.

b) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cấp xã; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch. Tổ chức chặt chẽ việc đăng ký các sự kiện hộ tịch tại khu vực biên giới với công dân nước láng giềng (các huyện biên giới).

c) Bố trí kinh phí triển khai tin học hóa công tác hộ tịch, Đ án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo yêu cầu chung. Trong năm 2016 triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm tin học đăng ký quản lý, đăng ký hộ tịch và có Kế hoạch chuyển đi sang phần mềm dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

8. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm trin khai thực hiện Chthị này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, đnghị kịp thời phản ánh về UBND tnh (qua S Tư pháp) đchỉ đạo, giải quyết. Giám đốc STư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đc, kim tra việc trin khai thực hiện Chthị và báo cáo, đề xuất các giải pháp thực hiện.

Chthị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chthị số 01/2006/CT-UBND ngày 06/3/2006 của UBND tnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB
QPPL; Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thườn
g trực HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Ch
tịch và các Phó Chtịch UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UB
ND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- B
áo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tnh; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-NC
4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2015/CT-UBND thực hiện Luật Hộ tịch năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117