Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/QĐ-CT.UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 04/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-CT.UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2011 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công, quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữa các Phó chủ tịch UBND tỉnh:

1. Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo và điều hành chung mọi mặt hoạt động và công tác của UBND tỉnh, các Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân và UBND các huyện, thị xã, thành phvà các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.

- Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh, ngoại trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.

- Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực để giúp Chủ tịch chỉ đạo công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch đi vắng.

- Chủ tịch điều chỉnh việc phân công giữa các thành viên UBND tỉnh, khi thấy cần thiết.

2. Mỗi Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, hoặc cấp hành chính tương đương (sau đây gọi chung là huyện) và quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân.

- Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch.

- Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước HĐND tỉnh, UBND tnh và Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời cùng các thành viên khác của UBND tnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc. Nếu có vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực Chủ tịch trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định trong Quy chế làm việc hoặc trường hợp nội dung công việc chưa phân định rõ trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó chủ tịch thì các Phó Chủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì báo cáo Chủ tịch để đưa ra phiên họp UBND tỉnh thảo luận, quyết định.

- Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể theo phân công của Chủ tịch; được Chủ tịch ủy quyền ký hoặc giải quyết một số công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách khi Chủ tịch đi vng.

3. Các Phó Chủ tịch được phân công giải quyết công việc theo từng lĩnh vực của Sở, Ngành. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho các Phó Chủ tịch theo đúng lĩnh vực được phân công, tránh chồng chéo, đảm bảo các công việc đều có một Phó Chủ tịch theo dõi chỉ đạo; trường hợp phát sinh các công việc liên quan chưa có trong Quy chế làm việc hoặc chưa cụ thể thì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo các Phó Chủ tịch và trình Chủ tịch, xem xét quyết định.

- Trường hợp công việc liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm chính của công việc phải chủ động chủ trì phi hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

Điều 2. Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Chủ tch UBND tỉnh Lê Đức Vinh:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt đng của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Chủ tài khoản, chịu trách nhiệm điều hành tài chính ngân sách; quyết định giao kế hoạch, phân bổ, điều chỉnh kinh phí từ ngân sách và vốn vay; các chủ trương liên quan đến sử dụng vốn ngân sách, vốn vay, vốn tài trợ và các nguồn vốn khác.

- Kinh tế tổng hợp gồm: Chiến lược, quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch chung và chi tiết xây dựng, thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của nhà nước để đầu tư phát triển; các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm.

- Quyết định về việc đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; theo dõi các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư; phê duyệt các dự án đầu tư do HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Quyết định về việc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, dự án khai thác, tài nguyên khoáng sản.

- Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; địa giới hành chính; tôn giáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; giải quyết đơn thư tố cáo; quy chế và lề lối làm việc của UBND tỉnh; quyết định và ban hành các quy định về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác nội chính; quốc phòng, an ninh; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian.

- Chđạo, theo dõi thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

- Các công việc khác do các Phó Chủ tịch phụ trách nhưng Chủ tịch xét thấy cần thiết phải trực tiếp xử lý.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của Trung ương và các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan khác theo khối phụ trách.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Sơn Hải: Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng. Giúp Chủ tịch đôn đốc thực hiện các chủ trương lớn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và triển khai thực hiện các chđạo, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; duyệt và ký các báo cáo định kỳ về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tài chính, Thuế, Kho bạc, Ngân hàng và các loại bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội).

- Công thương, Du lịch, Quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước, công tác Văn phòng UBND tỉnh.

- Các thủ tục ban hành triển khai dự án (sau khi có kết luận quyết định về đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh):

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách; phê duyệt quyết toán công trình.

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách theo lĩnh vực phụ trách.

- Được giao quyền xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng phát triển, Quỹ Đầu tư và Phát triển, Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và các cơ quan khác theo khối phụ trách.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Y tế, Văn hóa, Thể thao, Thông tin - Truyền thông, Báo chí, Phát thanh-Truyền hình, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Dân tộc, Miền núi, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quản lý Nhà nước đối với các Hội, Hợp tác xã.

- Các thủ tục ban hành triển khai dự án (sau khi có kết luận quyết định về đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh):

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Quyết định chtrương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách theo lĩnh vực phụ trách.

- Được giao quyền xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo, theo dõi thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2020; Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Ban Dân tộc, Cục Thi hành án dân sự; Quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, các tổ chức đoàn thể nhân dân và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giao thông, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tài nguyên, Môi trường.

- Các thủ tục ban hành triển khai dự án (sau khi có kết luận quyết định về đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh):

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách theo lĩnh vực phụ trách.

+ Phê duyệt dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công (trừ các dự án đầu tư do HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quản lý xây dựng cơ bản, đất đai; môi trường.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn.

- Công tác bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư.

- Được giao quyền xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo, theo dõi thực hiện Chương trình Phát triển Đô thị, giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Xây dựng, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án các công trình Trọng điểm, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông Thủy lợi, Ban Quản lý dự án các công trình Xây dựng dân dụng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý và các cơ quan khác thuộc khi phụ trách.

5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Bắc:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục và đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Viện trợ phi chính phủ nước ngoài, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

- Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính, Bảo hiểm Xã hội, Giáo dục quốc phòng.

- Các thủ tục ban hành triển khai dự án (sau khi có kết luận quyết định về đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh):

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách theo lĩnh vực phụ trách.

- Được giao quyền xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thxã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Bảo hiểm Xã hội, Trường Chính trị tỉnh, Ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách.

6. Phân công các Thành viên UBND tỉnh theo dõi các huyện, thị xã, thành phố và một slĩnh vực khác như sau:

Ông Lê Đức Vinh,

Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi chung.

Ông Trần Sơn Hải,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi TX. Ninh Hòa.

Ông Nguyễn Đắc Tài,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi TP. Nha Trang.

Ông Đào Công Thiên,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi TP. Cam Ranh.

Ông Nguyễn Duy Bắc,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi huyện Khánh Sơn.

Ông Trần Ngọc Khánh,

Giám đốc Công an tỉnh, ủy viên UBND tỉnh, theo dõi huyện Khánh Vĩnh.

Ông Ngô Quang Trung,

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, y viên UBND tỉnh, theo dõi huyện Trường Sa.

Ông Nguyễn Xuân Long,

Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh, theo dõi huyện Cam Lâm.

Ông Ngô Truyện,

Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh, theo dõi huyện Diên Khánh.

Ông Huỳnh Ngọc Bông,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi huyện Vạn Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTTU,
TTHĐND tỉnh;
-
Thành viên UBND tỉnh;
-
Các Ban Đảng, đoàn thể tỉnh;
-
Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
-
LĐVP và CVNCTH;
-
Phòng Tổ chức hành chính;
-
Trung tâm Công báo (2 bản);
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
-
Lưu VT, TL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/QĐ-CT.UBND ngày 04/01/2016 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97