Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương do tỉnh Bắc Kạn ban hành năm 2017

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 17/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Năm 2016, công tác Quốc phòng địa phương của tỉnh được triển khai toàn diện, có chiều sâu với nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Lực lượng thường trực, Dự bị động viên, Dân quân tự vệ được chú trọng kiện toàn cả về tổ chức biên chế và nâng cao chất lượng toàn diện; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai sâu rộng; công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, công tác tuyển sinh đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn năm 2015 là 06 chỉ tiêu (60%), công tác đăng ký, quản lý sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân cho các đơn vị động viên bảo đảm chất lượng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện Na Rì, thành phố Bắc Kạn đạt kết quả tốt được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức diễn tập các xã, phường, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu bảo đảm an toàn; các cấp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, 20 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên và sơ kết 05 năm thí điểm thành lập Chi bộ Quân sự cấp xã đúng kế hoạch; các cấp coi trọng làm tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, quản lý tốt đất quốc phòng, từng bước đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Huyện Pác Nặm xây dựng điểm vững mạnh toàn diện và tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp” cấp quân khu đạt kết quả tốt; công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định như: Chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương của một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có nội dung kết quả chưa cao; năng lực làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương còn có mặt hạn chế; triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 có đơn vị còn chậm, chất lượng thấp; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Quyết định số: 49/2005/QĐ-TTg ngày 14/10/2005 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở một số địa phương chưa tốt.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số: 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị số: 07- CT/TW của Ban Bí thư; Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 và Nghị định số: 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016; Nghị định số: 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010; Nghị định số: 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015.

Thực hiện hiệu quả Kết luận số: 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới; Nghị định số: 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Pháp lệnh Dự bị động viên ở các cấp. Chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số: 16-NQ/TU ngày 22/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDPQ&AN)

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP&AN cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; các cơ quan, đơn vị và các địa phương rà soát, nắm chắc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2017 theo Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ, Thông tư số: 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng, Thông tư số: 05/2015/TTBCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng đạt 100% chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 theo quy định. Các cấp làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Hội đồng GDQP&AN quân khu kiểm tra công tác GDQP&AN tỉnh, Hội đồng GDQP&AN 01 huyện (hoặc thành phố), 01 Hội đồng GDQP&AN cấp xã và 01 trường Cao đẳng (hoặc THPT); Hội đồng GDQP&AN tỉnh kiểm tra hội đồng GDQP&AN huyện Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn đạt kết quả cao.

Thường xuyên coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại Công văn số: 1111/BTL-BTM ngày 17/7/2014. Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời cử giáo viên đi đào tạo giáo viên GDQP&AN chuẩn hóa trình độ theo yêu cầu từng cấp học theo Quyết định số: 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tổ chức GDQP&AN cho học viên theo quy định tại Thông tư số: 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình khung GDQP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác GDQP&AN năm 2017 trong tháng 12/2016, cấp huyện xong trong trước ngày 31/3/2017.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Chú trọng, quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo đúng quy định của Luật; Sở Nội vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng và chất lượng cán bộ đã và đang đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp ngành quân sự cơ sở, chỉ đạo các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp theo nhu cầu cử đi đào tạo tại các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định; tổ chức tập huấn cán bộ và huấn luyện đúng đủ, thành phần, bảo đảm hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kiểm tra lực lượng thường trực đạt giỏi; Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đạt khá trở lên; kết thúc huấn luyện các đối tượng phải tổ chức hội thao đánh giá kết quả. Bảo đảm tốt các chế độ chính sách; xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng pháp lệnh, sắp xếp, biên chế đạt 95% trở lên, động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu. Tuyển quân đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu; sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn (13/4/1947- 13/4/2017). Hoàn thành bản thảo cho xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh giai đoạn 1947- 2017” và tái bản bổ sung cuốn “Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Đồn xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện và tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2017 cấp quân khu.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, trong đó: Dân quân tự vệ phấn đấu đạt 22% trở lên, lực lượng dự bị động viên đạt 15%. Nâng cao chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng về chính trị, trong đó: Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức 100% phải là đảng viên. Năm 2017, các huyện, thành phố có kế hoạch phát triển đảng viên mới cho 25% cán bộ đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân cơ động, thôn đội trưởng và kết nạp 01% dân quân tự vệ tự vệ thuộc quyền vào Đảng.

4. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, phẩm chất, năng lực tốt đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, các kế hoạch, phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan và các phương án bảo vệ cơ quan, địa phương, phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng.

Các cấp coi trọng thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định số: 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định số: 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ bảo đảm thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các nội dung, biện pháp hiệu quả giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng. Các cấp chủ động phối hợp với các lực lượng, tham gia tuần tra canh gác, huy động lực lượng xử trí các tình huống bảo đảm đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả. Năm 2017, tỉnh chỉ đạo huyện Ba Bể diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Chợ Mới diễn tập phương án phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. Các huyện, thành phố chỉ đạo diễn tập cho 25% số cơ sở cấp xã (trong đó có 50% diễn tập chiến đấu phòng thủ; 25% diễn tập phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn; 25% diễn tập phương án phòng, chống cháy rừng); kết quả diễn tập đạt khá trở lên; gắn diễn tập với phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố xây dựng cơ sở chính trị, cơ sở hạ tầng ở địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Chỉ thị số: 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng theo quy định của pháp luật; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng năm 2017 đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; phân bổ ngân sách hợp lý, quan tâm xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ; quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc phòng, xây dựng trung tâm huấn luyện lực lượng Dự bị động viên của tỉnh, trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn đúng tiến độ; chú trọng thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến về lĩnh vực quốc phòng - an ninh đối với 100% các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quản lý chặt chẽ đất đai, công trình quốc phòng, thực hiện tốt quy chế quản lý, xây dựng công trình chiến đấu ở các cấp.

Cơ quan quân sự các cấp thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

6. Bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp ngân sách, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ quốc phòng địa phương thực hiện tốt việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách, bảo đảm kịp thời, thực hiện tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 57/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân về phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số: 58/ 2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số: 14/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7. Tổ chức thực hiện

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban  nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương do tỉnh Bắc Kạn ban hành năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


736

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251