Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 04/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2016 VÀ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Năm 2015, với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghip phát triển khá, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh được nâng lên; công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, thu hút khách du lịch, thu ngân sách đều tăng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, nước sạch sinh hoạt được tập trung đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát huy những thành tích đã đạt được và nhằm không ngừng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và đến năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X theo chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Thông tri số 11-TT/TU ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Luật Thi đua, Khen thưởng trong các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu năm 2016. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Thủ trưởng các cấp, các ngành có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016, làm tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị nhằm huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải thiện môi trường thu hút đầu tư; phát trin các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với tái cơ cấu kinh tế, đi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của các ngành, các thành phần kinh tế; đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

4. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng đin hình và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập th, cá nhân có thành tích tiêu biu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng; chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong khen thưởng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chú trọng khen thưởng các đơn vị cơ sở, tập thể nhỏ, công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động, sản xuất. Quan tâm hướng dẫn và khen thưởng kịp thi các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Kiện toàn, củng cố, nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; cần có kế hoạch tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cp bách đ tchức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể định tính, định lượng được; phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, các doanh nghiệp và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành, thị có kế hoạch tchức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016 trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc đy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; ghi nhận, biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng thời lượng tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tạo không khí sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua thực sự là mục tiêu, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2016 và những năm tiếp theo.

d) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể công tác thi đua, khen thưởng hàng năm từ nay đến năm 2020. Theo dõi, kiểm tra các cấp, các ngành và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị này được phbiến đến các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Tây Nam bộ;
- Bộ Nội vụ (Ban TĐ-KT TW);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT.TU, TT.HĐND t
nh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT, NC (G).

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41