Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công, viên chức do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤP HÀNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Trong những năm qua, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu, học tập, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh.

Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nghiêm; nhiều công việc được giao chưa triển khai đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện vi phạm, xử lý chưa kịp thời; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đúng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thiếu ý thức tự giác, đổi mới tư duy trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, thậm chí có biểu hiện lơ là, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực...

Để tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

b) Trên cơ sở quán triệt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp xử lý các nội dung công việc có liên quan. Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng và thời gian thực hiện các ý kiến kết luận, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc không thuộc phạm vi thẩm quyền.

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ thủ tục, nội dung và thời gian theo quy định; không được chuyển giao công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị xử lý lên cấp trên hoặc cho cơ quan, đơn vị khác. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin; quy chế đăng và xử lý thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

c) Đánh giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí, phân công cho phù hợp. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, phù hợp với vị trí việc làm. Xây dựng, thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định. Đánh giá đúng thực chất kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết thực hiện tinh giản những công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

d) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách chế độ công vụ, công chức.

e) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, về sử dụng thời giờ làm việc, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia, chất có cồn, chất gây nghiện để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác. Đưa nội dung không uống rượu, bia trong giờ làm việc vào quy chế làm việc và xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, phân loại, xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

h) Động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm thường xuyên, có tính chất nghiêm trọng.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, kể cả những người hoạt động không chuyên trách công tác ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã):

a) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trong thực thi chức trách, công vụ; xử lý công việc chính xác, đúng quy định, khách quan, kịp thời, đảm bảo kỷ cương, trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp.

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, chế độ hội họp, thời giờ làm việc. Trang phục gọn gàng, lịch sự, khi thực hiện nhiệm vụ phải mang thẻ công chức, viên chức, nhân viên. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và nơi cấm hút thuốc; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không đánh bạc dưới mọi hình thức.

c) Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng hoặc gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

d) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể gương mẫu thực hiện, đồng thời có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong đơn vị quản lý, để tự giác thực hiện. Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị này vào quy chế làm việc và xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để phân loại, xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức xã hội khác trên địa bàn tỉnh vận dụng tinh thần Chỉ thị này vào trong việc quản lý, điều hành nội bộ để tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế các tệ nạn xã hội có thể phát sinh.

5. Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị và Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phát hiện, góp ý, phê phán những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo về cơ quan các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm. Ban An toàn giao thông các cấp triển khai và lồng ghép nội dung chỉ đạo này vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan để đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành.

8. Giao Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý), 06 tháng (trước ngày 10/5), báo cáo năm (trước ngày 10/12) kết quả thực hiện Chỉ thị này (thông qua Sở Nội vụ).

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công, viên chức do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10