Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành: 01/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu; còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mưu rõ nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; công tác quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực bị buông lỏng, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra; công tác phối hợp trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên, vi phạm quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ, cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa đủ tính răn đe, giáo dục; người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao... Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc sau:

1. Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3755/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 và các quy chế, nội quy, quy định của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các ngành, địa phương, đơn vị phải thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, né tránh, bỏ sót nhiệm vụ và không trực tiếp xử lý các công việc không được giao nhiệm vụ chủ trì; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; trong quá trình tham mưu giải quyết công việc, phải phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế; trường hợp nội dung đề xuất thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của ngành, địa phương, đơn vị mình; các văn bản tham mưu gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải do người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị ký, theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 17 Quyết định số 3755/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã; không tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc bằng giấy (trừ các văn bản mật và hồ sơ, thủ tục của các doanh nghiệp, công dân). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, công việc của cán bộ, công chức, viên chức, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc được giao; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Rà soát, điều chỉnh và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và phân công công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, hoàn chỉnh quy chế văn hóa công sở, trong đó thống nhất chủ trương thực hiện đồng bộ việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định từ cấp tỉnh đến cấp xã tại công sở trong giờ làm việc. Chấp hành nghiêm quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu xây dựng quy chế mẫu quy định việc ra, vào các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn và mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; trên cơ sở đó, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng quy chế ra, vào cơ quan, đơn vị và thẻ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

4. Từng ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định về đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí việc làm, từng cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Nội dung đánh giá cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao (lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể), việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở. Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để thực hiện công tác cán bộ theo quy định; kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy các cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

5. Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình và bao quát toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình (kể cả các công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới); chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình; đồng thời, phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý bị xử lý kỷ luật; phải trực tiếp tham dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức có yêu cầu cấp trưởng tham dự, không cử cấp phó đi thay, trường hợp vì lý do khách quan không thể tham dự, phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thượng tôn pháp luật; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân công của cấp trên; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, không để chậm trễ, quá hạn; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính, buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông; chấp hành nghiêm quy định về sử dụng xe công, không sử dụng xe công để đi lễ hội, đi chùa hoặc giải quyết việc riêng.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là các sở, ngành cấp tỉnh. Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, địa phương, đơn vị mình. Căn cứ kết quả kiểm tra, phải có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

Trước mắt, giao Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số ngành, địa phương dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc các ngành, địa phương, đơn vị không chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị này.

- Tham mưu kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường kiểm tra các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị thường kỳ UBND tỉnh; đồng thời, công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa.

- Đối với các hồ sơ, văn bản do các ngành, địa phương, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mà không đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, chưa làm rõ sự phù hợp của nội dung tham mưu với các quy định hiện hành của pháp luật, chất lượng thấp, chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng thời gian quy định, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động ban hành văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3112/UBND- THKH ngày 16/3/2020.

- Tổng hợp các các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành, địa phương, đơn vị đã đến hạn báo cáo nhưng các ngành, địa phương, đơn vị chủ trì chưa báo cáo theo quy định; báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào thứ 2 hàng tuần (qua hệ thống thông tin nội bộ trên TD Office).

Giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý và nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Giao Sở Nội vụ chủ trì, tổng hợp kết quả thực hiện tại các ngành, địa phương, đơn vị với Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 25 của tháng cuối quý./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11