Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1997 về tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý do Tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 01/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Huỳnh Văn Cam
Ngày ban hành: 02/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UB

Bến Tre, ngày 02 tháng 01 năm 1997

 

CHỈ THỊ

“VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ ”

Số liệu thống kê là căn cứ quan trọng góp phần tạo ra sự nhất trí trong việc đánh giá tình hình và hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, phản ánh được diễn biến của tình hình kinh tế- xã hội trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.

Thực hiện cơ chế quản lý mới càng đòi hỏi cấp bách phải có một hệ thống thông tin thống kê hoàn chỉnh với độ tin cậy cao và được cung cấp kịp thời. Thời gian qua tuy còn nhiều khó khăn, Ngành Thống kê đã cố gắng khắc phục, đạt được một số kết quả nhất định về thu thập số liệu với độ tin cậy được bảo đảm và cơ sở pháp lý được củng cố.

Song nhìn chung trước yêu cầu đổi mới công tác thống kê còn nhiều mặt chưa theo kịp với yêu cầu. Trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống tổ chức Ngành Thống kê, chưa đủ lực lượng và chưa đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ; điều kiện và phương tiện phục vụ công tác thống kê còn nhiều hạn chế nên độ tin cậy của số liệu thống kê còn thấp, nhất là các chỉ tiêu giá trị tổng hợp. Số liệu thống kê cung cấp chưa kịp thời, thống kê theo thành phần kinh tế phần lớn mới dừng lại ở hai khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh, chưa thống kê chi tiết theo các thành phần đã nêu trong Hiến pháp và theo huyện, thị, xã - phường. Một số chỉ tiêu quan trọng chưa bảo đảm yêu cầu so sánh như tỉ lệ hoạt động tổng sản phẩm vào ngân sách, tỉ lệ tích lũy toàn xã hội … và chưa thực hiện được chuẩn hóa thông tin ở các đơn vị kinh tế. Các đơn vị kinh tế cơ sở còn vi phạm chế độ hạch toán và thống kê, nhưng cơ quan chức năng chưa thực hiện kiểm tra chặt chẽ.

Trách nhiệm trực tiếp về sự yếu kém của công tác hạch toán và thống kê thuộc về cơ quan thống kê ở các cấp, các ngành, nhưng mặt khác lãnh đạo các cấp các đơn vị kinh tế cơ sở chưa nghiêm chỉnh chấp hành chế độ hạch toán và thống kê của Nhà nước, thậm chí còn cố tình sửa đổi báo cáo vì lợi ích cục bộ. Lãnh đạo các cấp, các ngành chưa thật sự thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để bộ máy thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước tình hình đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của thông tin thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Cục Thống kê phải triển khai đổi mới công tác thống kê cả về nội dung, phương pháp và tổ chức để đáp ứng yêu cầu thông tin kinh tế – xã hội và phân tích tình hình kinh tế – xã hội, áp dụng nhiều hình thức thu thập số liệu, nâng cao độ tin cậy của số liệu thống kê, phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hiện tượng không chấp hành báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật. Phát triển mạnh các hình thức dịch vụ thông tin hoạt động theo phương thức hạch toán kinh tế .

Trước mắt cần khẩn trương giải quyết những vấn đề sau đây:

a) Có kế hoạch nâng cao trình độ cán bộ đủ sức thực hiện nhiệm vụ.

b) Căn cứ vào yêu cầu thông tin của Trung ương và yêu cầu thông tin phục vụ địa phương để xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt thông tin phục vụ cho lãnh đạo và quản lý.

c) Chủ động hoặc phối hợp với các ngành, các cấp liên quan thực hiện các cuộc điều tra lớn và phức tạp cũng như các cuộc điều tra chuyên đề nhằm nghiên cứu sâu một số vấn đề mới, bức thiết về kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, hoặc ngành…

d) Tăng cường chỉ đạo về chuyên môn đối với cơ quan thống kê huyện – thị, xã phường và Ban Ngành, Đoàn thể trong phạm vi cả tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra hoặc thanh tra việc chấp hành chế độ hạch toán, chế độ báo cáo thống kê, các cuộc điều tra đối với các ngành các cấp và đơn vị cơ sở. Phát hiện sự vi phạm chế độ hạch toán, chế độ báo cáo thống kê, các cuộc điều tra, kịp thời xử lý theo pháp lệnh kế toán thống kê, trường hợp nghiêm trọng thì báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và chuyển các tài liệu đến cơ quan chức năng giải quyết.

e) Lập kế hoạch trang bị phương tiện thực hiện nhiệm vụ thống kê trong đó phần cần phải đề nghị Tổng cục Thống kê đầu tư trang, thiết bị cho ngành trước hết là máy vi tính.

2/- Về tổ chức hệ thống Thống kê yêu cầu đòi hỏi phải có bộ máy Thống kê Nhà nước và hệ thống Thống kê Ngành.

- Hệ thống Thống kê Nhà nước bao gồm Cục Thống kê đến Phòng Thống kê huyện – thị và cán bộ thống kê xã- phường. Hiện tại thống kê xã phường chỉ bố trí làm kiêm nhiệm và còn một số xã phường chưa bố trí cán bộ làm thống kê, trong khi nhiệm vụ thống kê xã - phường rất nhiều việc phải làm như: thống kê nông – lâm – thủy sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, văn hóa – xã hội thì chưa được chú ý, nên các thông tin báo cáo không đầy đủ, không chính xác, không kịp thời, đây là khâu cần phải được củng cố để tổ chức hệ thống đảm đương được nhiệm vụ. Ban Tổ chức Chính quyền cùng với Cục Thống kê và các ngành có liên quan nghiên cứu khẩn trương đề xuất phương án bố trí cán bộ thống kê xã, phường hợp lý nhất để Ngành thống kê Nhà nước có đủ lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt giao nhiệm vụ cho cán bộ Văn phòng UBND xã, phường chịu trách nhiệm kiêm nhiệm công tác thống kê.

Đối với hệ thống thống kê ngành, Ban lãnh đạo Sở, Ban, Ngành phải tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị cơ sở chấp hành tốt chế độ hạch toán và thống kê, phối hợp với Cục Thống kê tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu thông tin cung cấp đến Cục Thống kê và Ngành Trung ương theo đúng chế độ quy định. Phải xây dựng củng cố tổ chức thống kê ngành mình từ Sở, Ngành đến cơ sở (doanh nghiệp) đảm bảo có hệ thống tổ chức thực hiện nhiện vụ thông tin kinh tế – xã hội của ngành, phục vụ cho quản lý Nhà nước trên địa bàn và phục vụ cho Trung ương.

Chất lượng của hệ thống thông tin kinh tế – xã hội trực tiếp phụ thuộc vào sự tổ chức thông tin của các Sở, Ngành, của các cấp huyện – thị, xã - phường. Do vậy, tăng cường thông tin thống kê kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh không chỉ là trách nhiệm của Ngành thống kê, mà còn là nhiệm vụ chung của các Sở, Ban Ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp và các đơn vị cơ sở.

Các Sở, Ban Ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này.

Cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Cam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UB năm 1997 về tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý do Tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82