Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 01/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 40/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

1. Hàng năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; cử một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; phân công đơn vị hoặc cá nhân làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, báo cáo và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ.

3. Xây dựng chương trình hành động về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về phòng ngừa tham nhũng:

4.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công; đầu tư xây dựng; tài chính - ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công và công tác tổ chức - cán bộ;

4.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và thực hiện các quy chế nội bộ; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

4.3. Xây dựng, ban hành và thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng;

4.4. Ban hành quy định và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

4.5. Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ), Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn và Văn bản số 548/BXD-TCCB ngày 26/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập;

4.6. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

5. Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật về công chức, viên chức.

6. Các quy định khác của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

7. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện, gửi Thanh tra Bộ trước ngày 10 tháng cuối quý.

8. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của các đơn vị; tổng hợp và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng.

9. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký.

Yêu cầu Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chì đạo TW về PCTN (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.596

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159