Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 01/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 05/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính Phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP , thời gian qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương để xử lý, khắc phục, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: một số Sở, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc này nên công tác kiểm tra, xử lý văn bản chưa thường xuyên, toàn diện có lúc, có nơi còn mang tính hình thức. Việc gửi văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chưa được thực hiện nghiêm túc; công tác rà soát, cập nhật thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; vẫn còn tình trạng văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, không đúng căn cứ pháp lý, câu từ chưa chuẩn xác, khó hiểu; công tác phối hợp xử lý kết quả kiểm tra văn bản còn thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đối với cấp, ngành, địa phương mình.

Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy pham pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2010/TT-BTP đến toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, nhất là đối với những người trực tiếp tham mưu soạn thảo, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bố trí cán bộ pháp chế đảm bảo đủ tiêu chuẩn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp có thẩm quyền hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; không tự đặt ra các trình tự, thủ tục quy định hành chính trái quy định hoặc gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Từ đó nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót, vi phạm trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Sở Tư pháp:

Thực hiện tốt việc giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, định kỳ 06 tháng và hàng năm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Thông báo, đôn đốc, xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân tham mưu đề xuất ban hành văn bản trái pháp luật và những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thuộc tỉnh tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự chuẩn xác trong việc tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, làm căn cứ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành cho đội ngũ cán bộ pháp chế ngành, cộng tác viên kiểm tra văn bản, thành viên tổ rà soát và cán bộ tư pháp tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Tài chính:

Hướng dẫn Sở Tư pháp lập dự toán và tổ chức thẩm định dự toán kinh phí xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hàng năm phục vụ cho công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định. Hướng dẫn các Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Tư pháp cấp huyện và Ban Tư pháp cấp xã.

4. UBND cấp huyện, cấp xã:

- Nâng cao chất lượng công tác ban hành, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Kiện toàn, củng cố các Phòng, Ban tư pháp, đảm bảo biên chế, kinh phí và tăng cường các cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có kiến thức pháp luật làm công tác tham mưu soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan tư pháp cấp trên tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền, định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo công tác kiểm tra văn bản theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236