Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 01/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 02/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/CT-UBND

Tân An, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2009

Năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ; BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

1. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7086/UBND-NN ngày 02/12/2008.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, nhất là khâu thu hoạch và sau thu hoạch; nhân rộng nhiều cánh đồng đạt giá trị tăng thêm trên 25 triệu đồng/ha/năm; các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, từng bước hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng giải pháp để phát triển vùng đay nguyên liệu, vùng lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của tỉnh. Xây dựng kế hoạch xúc tiến vận động 04 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) liên kết xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án giống mới có chất lượng cao ở lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, trong đó xây dựng lộ trình để cơ bản thay thế giống đối với các loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh, loại bỏ các giống có năng suất thấp, chất lượng kém, khó tiêu thụ hiện nay bằng giống có năng suất cao, chất lượng, bảo đảm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; phát triển hệ thống nhân giống rộng rãi trong nhân dân gắn với việc đẩy mạnh công tác khuyến nông và phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, hiện đại, xác định cơ cấu hợp lý các ngành chủ yếu nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; khai thác có hiệu quả các nguồn lực lao động, đất đai, các tài nguyên kinh tế từ rừng và vùng lũ; sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch và phát huy hiệu quả quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch phát triển đô thị.

- Chủ động theo dõi, phát hiện và có biện pháp kịp thời ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh lan rộng, tái phát; xây dựng kế hoạch, chủ động phòng chống, đối phó với thiên tai; tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương bình và Xã hội, Phòng Dân tộc triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia dạy nghề nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo; chương trình 135... nhằm nâng cao đời sống nông dân.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ:

- Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng nhãn hiệu các mặt hàng thế mạnh của tỉnh như: gạo chất lượng cao, gạo đặc sản, trái thanh long, rau sạch,…

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ:

+ Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2009 theo kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh.

+ Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề và hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm theo quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt.

- Sở Công Thương chủ trì xây dựng đề án tiêu thụ nông sản phẩm; các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu và trong nước để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản.

- Sở Giao thông – Vận tải xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thi công các đường ô tô về đến trung tâm xã, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2009 (giảm 14/18 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm cân đối đủ vốn ngân sách nhà nước theo quy định ( cao hơn 25% so với năm 2008) để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

c) UBND các huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ: tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân vào cụm, tuyến dân cư; tập trung vốn đầu tư, hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu, kết nối giao thông và tổ chức dạy nghề, tạo việc làm trên các cụm dân cư có điều kiện để thu hút dân vào sống ổn định, xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, hiện đại và kết thúc chương trình cụm tuyến dân cư vào cuối năm 2009.

2. Về sản xuất công nghiệp

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn thúc đẩy phát triển công nghiệp, duy trì tăng trưởng với tốc độ cao đi đôi với việc tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của sản xuất công nghiệp.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu đến năm 2010 theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 22/7/2008; đề án, giải pháp thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao giai đoạn đến năm 2015.

b) Xây dựng dự án, chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nhất là những mặt hàng thiết yếu và hàng xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường (ISO 9000, TQM, ISO 14000, HACCP, …); khuyến khích thành lập các hiệp hội, ngành nghề công nghiệp.

c) Rà soát, thống kê phân loại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh để có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế.

d) Hoàn thành Quy hoạch các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Đề xuất về việc phân cấp quản lý các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp về các huyện, thị xã.

đ) Xây dựng đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2009-2013. Xây dựng định hướng phát triển năng lượng tỉnh Long An đến năm 2020.

3. Về phát triển các ngành dịch vụ

a) Sở Công thương thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đã được phê duyệt. Đồng thời xây dựng quy hoạch mạng lưới phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, khai thác Khu cửa khẩu Bình Hiệp và Khu cửa khẩu Mỹ Quý Tây; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào phát triển kinh tế biên mậu.

- Theo dõi sát biến động thị trường, giá cả, kịp thời thông tin và kiểm tra xử lý, tránh đầu cơ, nâng giá tạo cơn sốt giá giả tạo. Phối hợp các ngành, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý thị trường, giá cả, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, giết mổ, chế biến, lưu thông các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chế biến... bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiến hành bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Long An trình Chính phủ phê duyệt; đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai đầu tư dự án cảng Long An.

c) Sở Xây dựng hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào phát triển kinh tế biên mậu.

d) Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp cùng các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh để tiếp tục đề nghị Trung ương phê duyệt công nhận nâng cấp cửa khẩu chính Bình Hiệp và Mỹ Quý Tây lên cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu Hưng Điền A thành cửa khẩu chính.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các điểm du lịch theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư hạ tầng ngành du lịch, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đưa vào khai thác và kêu gọi nhà đầu tư khai thác khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập, Lâm viên Thanh niên, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, Khu Di tích Vàm Nhựt Tảo; triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo; xây dựng các tour, tuyến du lịch hợp lý nhằm khai thác, phát huy thế mạnh du lịch sinh thái gắn liền với di tích lịch sử, văn hóa.

4. Về tài nguyên, môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Long An giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015. Đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu, đề xuất mô hình hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Trung tâm dịch vụ tư vấn nhà đất.

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các dự án xử lý nước thải sinh hoạt ở các đô thị, thị trấn, khu dân cư tập trung, bệnh viện,...; xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế nhằm đảm bảo môi trường, điều kiện sinh hoạt của nhân dân.

c) Thực hiện chặt chẽ các quy trình, quy định về môi trường ngay từ khâu quy hoạch, tiếp nhận và triển khai dự án đầu tư; ưu tiên tiếp nhận những dự án có công nghệ cao, sử dụng ít đất đai và lao động, không tiếp nhận các dự án thuộc các ngành nghề ô nhiễm nặng, kiên quyết không cho phép các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp đi vào hoạt động khi chưa xây dựng hệ thống xử lý môi trường đạt yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường; kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo môi trường sinh thái.

d) Chủ động phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển chung. Đề xuất giải pháp nhằm kịp thời ngăn chặn gây ô nhiễm từ các cơ sở công nghiệp, dân cư, đặc biệt là bảo vệ các dòng sông.

đ) Tiếp tục triển khai và hoàn thành báo cáo quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng II, III và quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Tiến hành thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An đến năm 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng Tháp Mười.

5. Đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc

Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế gắn với sự tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt là quan tâm cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa.

a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo một cách bền vững theo tiêu chí mới của tỉnh; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề bất cập nhằm giảm thiểu đình công, lãn công trong công nhân và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nhà Đại đoàn kết theo Công văn số 1276-CV/TU ngày 28/11/2008 của Tỉnh uỷ; bảo đảm hoàn thành cơ bản xây dựng nhà đại đoàn kết cho các đối tượng trong năm 2009.

c) Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2009-2010 theo Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh, phấn đấu hạ thấp mức sinh, tập trung củng cố bộ máy cán bộ làm công tác dân số. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình đến tận vùng sâu, vùng xa, kiểm tra mô hình xã phường không có người sinh con thứ 3 trở lên, giám sát thực hiện công tác DS-KHHGĐ các huyện.

- Xây dựng các giải pháp để thực hiện, bảo đảm giải ngân hết các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tập trung làm tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh phòng dịch, không để phát sinh dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh.

- Hình thành bộ máy cán bộ thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo y, bác sĩ có tay nghề cao và y đức để phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân; triển khai dự án xây dựng Bệnh viện tâm thần; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế bằng nhiều hình thức phù hợp, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư bỏ vốn hoặc đầu tư vào trang thiết bị; hình thành bộ phận phục vụ chăm sóc, điều trị theo yêu cầu…; tạo điều kiện để thu hút các dự án đầu tư bệnh viện sản, nhi; bệnh viện đa khoa kỹ thuật cao...

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ:

- Xây dựng xã văn hóa và thiết chế văn hóa xã, phường, trong đó, tập trung xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao đảm bảo lộ trình theo kế hoạch đề ra; xây dựng giải pháp để tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn năm 2009 đã giao; đồng thời tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao, huy động nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình thể dục thể thao tại các khu dân cư, đô thị.

- Thực hiện tốt công tác bảo tàng, bảo tồn di tích cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa quốc gia. Triển khai xây dựng khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại huyện Bến Lức.

- Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng; quan tâm phát triển thể thao quần chúng với nhiều loại hình đa dạng, phong phú; đồng thời tiếp tục phát triển thể dục thể thao thành tích cao ở các môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

6. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều hành, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2009, trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; bổ sung hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX).

b) Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; củng cố phát huy quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Svâyriêng, Prâyveng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; phối hợp thực hiện tốt công tác phân giới cắm mốc theo kế hoạch.

- Tham gia xây dựng, củng cố thế trận phòng thủ, bảo đảm đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

- Tham gia phối hợp cùng các địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, giảm nghèo, quan tâm chăm sóc đời sống và sức khỏe cho nhân dân trên khu vực biên giới; xây dựng nền Biên phòng toàn dân, Thế trận biên phòng toàn dân trong Thế trận Quốc phòng toàn dân và Thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tổ chức tốt kỷ niệm 20 năm ngày Biên phòng toàn dân và 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

c) Sở Ngoại vụ phối hợp các ngành và UBND các huyện có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc năm 2009.

d) Công an tỉnh thực hiện các nội dung:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em với những nội dung, hình thức phù hợp.

- Phối hợp các ngành tăng cường công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm.

- Lãnh đạo, huấn luyện diễn tập phòng chống khủng bố KB 09.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước; kế hoạch đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh công nhân; kế hoạch đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị tăng cường các biện pháp xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn tại các đơn vị cơ sở, phường xã, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư...

đ) Thường trực Ban An toàn giao thông phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, cần tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo an toàn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Sở Giao thông Vận tải đề xuất phương án giải quyết đối với việc lưu hành xe 3,4 bánh tự chế.

e) Các ngành, UBND các huyện, thị xã tập trung giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tồn đọng đơn thư khiếu nại, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

II. TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham mưu UBND tỉnh sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 26/2007/CT-UBND ngày 13/12/ 2007 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ và chất lượng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về việc phân cấp huyện, thị xã quản lý một số loại hình doanh nghiệp.

c) Triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm trong quý III/2009 báo cáo thông qua lãnh đạo tỉnh để trình Chính phủ; hỗ trợ các ngành, địa phương nhất là các huyện vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh định hướng lại quy hoạch vùng, lãnh thổ gắn quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành nghề làm cơ sở để kêu gọi, tiếp nhận, bố trí dự án đầu tư.

d) Tiến hành rà soát, sắp xếp quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, dân cư, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với điều kiện thị trường mở, khuyến khích phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng tổng hợp; đồng thời thực hiện liên kết toàn diện giữa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với các địa phương trong vùng để đảm bảo tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng, về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư. Đối với các quy hoạch chưa có nhà đầu tư hạ tầng nhưng có mật độ dân cư đông, vùng sản xuất nông nghiệp năng suất cao… thì thống nhất với UBND các huyện, thị xã, các ngành cần thiết đề xuất UBND tỉnh xóa quy hoạch.

đ) Triển khai, hoàn thiện các qui chế như: qui chế đầu tư thí điểm khu tái định cư tập trung; qui chế thu hút đầu tư các dự án đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; qui chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; qui chế quản lý cụm công nghiệp như Khu công nghiệp; Cơ chế huy động vốn đầu tư Khu hành chính mới của tỉnh; kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Xây dựng các qui chế vận dụng chủ trương, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của tỉnh để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành vĩ mô nền kinh tế; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ chế đặc thù về huy động vốn để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng chưa cân đối được trong năm 2009; cơ chế khuyến khích đầu tư vào các ngành nghề chiến lược và phát triển doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao; các ngành nghề mũi nhọn được xác định dựa trên lợi thế lâu dài của tỉnh (lao động) và dựa trên nguồn tài nguyên nông nghiệp, lâm nghiệp, các ngành công nghiệp phụ trợ; cơ chế quản lý tiến độ đầu tư xây dựng, giá đầu ra hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, dân cư, đô thị, tái định cư.

e) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành liên quan khác xây dựng các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các doanh nghiệp thứ cấp, sớm đi vào hoạt động hiệu quả; chọn một số khu, cụm công nghiệp trọng điểm để đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư tập trung đầu tư dứt điểm để thu hút lấp đầy vào khu công nghiệp; tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện của các dự án đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; tiếp tục kiểm tra, thu hồi các dự án mà nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính để triển khai hoặc chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư; thực hiện các cam kết cụ thể của chính quyền đối với các nhà đầu tư.

g) Tổ chức lại hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh gắn với chương trình xúc tiến đầu tư của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của quốc gia; chuyển dần từ hoạt động tạo dựng hình ảnh sang những hoạt động tạo lập cơ hội đầu tư chú trọng theo lĩnh vực, địa bàn và đối tác cụ thể.

h) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh... hoàn chỉnh nội dung liên kết hợp tác, thông qua lãnh đạo các địa phương để tổ chức ký kết; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nội dung, thông qua lãnh đạo hai địa phương để tổ chức sơ kết chương trình hợp tác liên kết.

2. Ban quản lý các Khu Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ:

a) Làm việc với các Bộ ngành Trung ương cho điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, hướng đến 2020.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư lấp đầy KCN; quy chế phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; kế hoạch hành động phát triển bền vững các Khu Công nghiệp; kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực cho các Khu Công nghiệp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã kiểm tra, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chủ trương giao đất của tỉnh để chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia tách hộ trái pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7271/UBND-KT ngày 12/12/2008 về việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp.

4. Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh Chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp; trình UBND tỉnh nội dung điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 b) Liên kết lập, triển khai qui hoạch khu đô thị tam giác Đức Hòa – Củ Chi - Trảng Bàng; quy hoạch khu dân cư, đô thị các vùng tiếp giáp Tiền Giang, Đồng Tháp.

5. Quỹ đầu tư phát triển xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Quỹ đầu tư, đảm bảo có hiệu quả đáp ứng yêu định hướng đầu tư, thu hút đầu tư của tỉnh.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện, thị xã,… đảm bảo yêu cầu phát triển trước mắt và bền vững lâu dài; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp các ngành tỉnh rà soát các loại quy hoạch, rà soát tiến độ các dự án đầu tư, chủ động đề xuất thu hồi các dự án không thực hiện theo cam kết do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư; thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm của người dân trong vùng dự án, bảo đảm vừa sớm giao đất cho nhà đầu tư, vừa bảo đảm quyền lợi người dân và ổn định xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thực hiện đúng các quy định về đất đai, nhà ở; có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời tình trạng chuyển nhượng, tách bộ, xây dựng nhà trái phép trong vùng quy hoạch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất triển khai dự án đầu tư.

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Tăng cường cải cách thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng ngay từ đầu năm, bảo đảm bố trí vốn tập trung, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình triển khai thực hiện, các chủ đầu tư được phép quyết định điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực, địa phương, trong đó ưu tiên bố trí đủ vốn để tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh, ngành, huyện, thị xã.

b) Chủ động đề ra các giải pháp, xử lý khó khăn vướng mắc; tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính nhằm đơn giản và rút ngắn thời gian lập thủ tục đầu tư và xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm giải ngân hết các nguồn vốn đã giao năm 2009. Đối với những công trình có diện tích giải phóng mặt bằng lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân cư, cho phép lập tiểu dự án giải phóng mặt bằng để phê duyệt và triển khai trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

c) Các chủ đầu tư triển khai thực hiện cam kết trách nhiệm với đơn vị thi công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để thất thoát, bảo đảm sử dụng các nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích, đúng pháp luật; người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý nghiêm minh và kịp thời các đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, cố ý gây thất thoát, lãng phí, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, đồng thời cá nhân người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để thất thoát, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ:

a) Chuẩn bị nội dung để họp Hội đồng đầu tư hàng tháng.

b) Chuẩn bị nội dung và trình UBND tỉnh: cam kết trách nhiệm giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công; danh mục công trình hạ tầng có khả năng kêu gọi đầu tư; tham mưu cơ chế về điều hành, chỉ đạo trong việc triển khai đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi kèm theo thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng, xử lý chất thải, nước thải, xử lý môi trường; xây dựng các chương trình, dự án để tranh thủ vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu của trung ương, vốn ODA; rà soát tiến độ đầu tư từng ngành, lĩnh vực để có kế hoạch đề nghị điều chuyển cho những ngành, lĩnh vực khác thiếu vốn hoặc bố trí cho những danh mục của năm 2010 đã hoàn thành các hồ sơ dự án và khởi công trong năm 2009.

3. Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ:

a) Xây dựng giải pháp để khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước; về chi, bảo đảm như theo kế hoạch đã giao; xây dựng kế hoạch tăng thu để có nguồn làm lương, chi bảo đảm an sinh xã hội và bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm chi tiêu công; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch, không giải quyết phát sinh, ngoài kế hoạch được giao từ đầu năm (trừ các trường hợp đặc biệt).

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện các công trình đã phân cấp huyện, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

b) Hoàn thành đề án đề nghị công nhận thị trấn Hậu Nghĩa và đề án đề nghị công nhận thị trấn Bến Lức lên đô thị loại 4 để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2009).

IV. TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hoàn thành đề án xây dựng trường chuyên trên địa bàn tỉnh, đề án xây dựng nhà vệ sinh trường học; xây dựng giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm giải pháp kế hoạch vốn năm 2009 đã giao, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2; lộ trình đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2010.

b) Xây dựng giải pháp tạo ra những chuyển biến cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung và phương pháp dạy và học để nâng chất lượng giáo dục và đào tạo hướng tới các chuẩn mực quốc gia.

c) Theo dõi tình hình triển khai thực hiện “Đề án Mê kông 1000”, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án này; nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nòng cốt của tỉnh.

2. Sở Nội vụ lập Đề án xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính nhà nước theo hướng chuyên nghiệp hóa, có trình độ chuyên môn cao, văn hóa công sở, năng lực làm việc và ứng xử theo chuẩn mực mới, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Trung ương.

a) Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ hiện đại và quản lý kinh tế, đô thị ở nước ngoài; mạnh dạn thuê giảng viên và chuyên gia giỏi nước ngoài tham gia đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh để nhanh chóng đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo nhân lực.

b) Hoàn chỉnh hồ sơ về việc thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin thị trường cho chủ hộ kinh tế gia đình, gắn với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hoàn thiện bước đầu hệ thống dạy nghề theo hướng đảm bảo cơ cấu trình độ, ngành nghề, vùng, địa phương hợp lý.

b) Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động… để tạo điều kiện nâng cao thể lực và năng suất lao động chung của tỉnh.

c) Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động và dịch vụ về đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm, làm cầu nối giữa cung và cầu lao động, giữa người lao động, cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sử dụng lao động.

d) Tập trung đầu tư để hình thành trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc gia.

đ) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc ban hành Đề án đào tạo giáo viên dạy nghề tỉnh Long An, giai đoạn 2009-2015; đồng thời tiếp tục thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề nhằm nâng cao năng lực của các cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 5573/KH-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh về phát triển thể dục - thể thao ở xã, phường, thị trấn, trong trường học, lực lượng vũ trang, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao.

6. UBND các huyện, thị xã chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương mình; tăng cường phối hợp với các sở, ngành đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

V. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện qui định của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 18/12/2008 về việc sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu về việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, bao gồm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác...

3. Tổ công tác Đề án Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà nước quản lý giai đoạn 2007-2010 (Tổ công tác Đề án 30) tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đã đề ra.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xây dựng Đề án xây dựng, cải tạo trụ sở cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2012 và giai đoạn 2012 – 2015 theo quy định tại Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

5. Sở Khoa học - Công nghệ: báo cáo, đề xuất việc tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước.

6. Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009 theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 23/12/2008; Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh có kế hoạch nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước...

7. Thanh tra tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2009 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; phối hợp giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo của công dân.

VI. VỀ ĐỔI MỚI VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2009

1. Căn cứ Chỉ thị này, căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã giao, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã đề ra giải pháp hành động cụ thể, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

2. UBND tỉnh duy trì họp hàng tháng để báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, đồng thời kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp chấn chỉnh, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

3. Sở Nội vụ chủ trì tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh để đề cao trách nhiệm, kiên quyết, nhất quán hơn trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, giữa ngành với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, nhân dân, vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên, chấm dứt tình trạng đùn đẩy kéo thời gian giải quyết vướng mắc phát sinh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà doanh nghiệp, nhân dân.

4. Ngoài các nhiệm vụ qui định trên đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và các chủ trương khác của Trung ương, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cấp bách để các ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nhằm góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2009 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

5. Chậm nhất ngày 31/10/2009, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã đánh giá kết quả thực hiện năm 2009 của ngành, địa phương mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tổng hợp, chậm nhất ngày 15/11/2009 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 để trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

6. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức giám sát, nhất là giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH;
- Lưu VT.SKHĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2009/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168