Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2001/CT-BCN về việc thực hiện công tác quốc phòng năm 2001 do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 01/2001/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 11/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2001/CT-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG NĂM 2001

Nghị định 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ và các địa phương; Thông tư số 3811/1999/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số mặt công tác quốc phòng năm 2000 và Chỉ thị số 02/2000/CT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2000 của Bộ Công nghiệp về công tác quốc phòng năm 2000 đã được các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ triển khai thực hiện có kết quả, đã tiến hành tổng kết và có báo cáo gửi về Bộ. Từ kết quả thực hiện năm 2000, từng đơn vị đã rút ra những kinh nghiệm, bài học trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng trên các mặt: học tâp, quán triệt nhiệm vụ quốc phòng; công tác xây dựng lực lượng tự vệ; quản lý lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp.

Năm 2001 có vị trí rất quan trọng, là năm mở đầu thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ IX, kế hoạch 5 năm 2001-2005, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội đan xen với những nguy cơ, thách thức mới. Tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt và quyết liệt. Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kết hợp gây bạo loạn lật đổ và răn đe chiến tranh; tăng cường chiến tranh “ngầm”, chiến tranh tình báo, thúc đẩy việc kích động, lôi kéo, lợi dụng những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, về tự do nhân quyền, tuyên truyền xuyên tạc gây chia rẽ nội bộ, tập hợp bọn chống đối, cơ hội, bất mãn; tăng cường đưa người, phương tiện về nước móc nối với bọn phản động bên trong gây mất ổn định chính trị, mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chấp hành Chỉ thị số 20/2000/CT-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới, Bộ yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp triển khai công tác quốc phòng năm 2001 như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân đi vào chiều sâu, ngày càng vững mạnh

Tập trung giáo dục sâu rộng ý thức quốc phòng cho toàn đơn vị, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp và thế hệ trẻ. Đánh giá đúng, xác định rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác. Nâng cao nhận thức, quan điểm trách nhiệm của các cấp và toàn đơn vị đối với sự nghiệp quốc phòng toàn dân.

Củng cố, kiện toàn tổ chức quân sự ở các cơ sở đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng theo yêu cầu của tình hình mới.

Triển khai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên: đối với cơ sở thuộc Tổng Công ty sơ kết vào tháng 3 năm 2001, Tổng Công ty vào tháng 6 năm 2001. Các Tổng Công ty và các cơ sở trực thuộc Bộ phải gửi báo cáo sơ kết về Bộ vào trước ngày 15 tháng 7 năm 2001.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh ở các cơ sở trong khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Các cơ sở phối hợp với địa phương giáo dục cho cán bộ, công nhân viên nhận thức đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn mới, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ” của địch; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương và cơ sở; quán triệt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế gắn chặt với quốc phòng – an ninh.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ huy quân sự các địa phương, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng an ninh toàn diện; tham gia diễn tập theo các phương án nhằm chuẩn bị tinh thần, lực lượng vật chất, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với thiên tai và các tình huống phá hoại, xâm lược của địch.

3. Công tác dân quân tự vệ

Các đơn vị cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên và Luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức đăng ký nguồn, đảm bảo số lượng, chất lượng, xây dựng chế độ, nề nếp quản lý và huấn luyện theo quy định của Pháp lệnh và Luật.

Nâng cao chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ theo quy định của Pháp lệnh về dân quân tự vệ, nhất là chất lượng về chính trị. Huấn luyện quân sự để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong phòng, chống thiên tai ở cơ sở.

Duy trì huấn luyện và quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch động viên, huấn luyện diễn tập từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ sĩ quan dự bị và các đơn vị dự bị động viên.

4. Công tác chuẩn bị động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

Các Tổng Công ty và cơ sở trực thuộc Bộ chủ động khảo sát, điều tra năng lực công nghiệp dân sinh, xây dựng kế hoạch chuẩn bị động viên công nghiệp để phục vụ quốc phòng. Bộ yêu cầu các Tổng Công ty, Công ty được Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp chọn làm thí điểm động viên công nghiệp tổ chức tốt nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Tăng cường giáo dục cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong đơn vị hiểu rõ nội dung ý nghĩa chính trị của chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục vận động hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với Tổ quốc. Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội nhân dịp những ngày lễ lớn của dân tộc.

Chỉ thị này được phổ biến đến các cơ sở trực thuộc để thực hiện.

Định kỳ (báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 11 hàng năm) và khi có tình hình đột xuất, các cơ sở và các Tổng Công ty phải báo cáo về Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các TCTy, các DN&cơ quan trực thuộc Bộ,
- Bộ Quốc phòng (báo cáo),
- Các thành viên Ban Chỉ đạo,
- Lưu VP, KHĐT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2001/CT-BCN về việc thực hiện công tác quốc phòng năm 2001 do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9