Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 80/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 09/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/BC-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ THC HIN QUY CH LÀM VIỆC CA CHÍNH PH THEO NGH ĐNH S 08/2012/NĐ-CP NGÀY 16/02/2012

Thực hiện Công văn số 2452/VPCP-TH ngày 07/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

1. Tchức triển khai thực hiện

Ngày 16/02/2012, Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Quy chế làm việc của Chính phủ (kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP) quy định về các nội dung có liên quan tới trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ: Quy trình, cách thức giải quyết công việc các tỉnh, thành phố trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền; Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân; trách nhiệm của các tỉnh, thành phố đề xuất xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng năm; trách nhiệm dự và theo dõi trực tuyến phiên họp Chính phủ theo yêu cầu của Thủ tưng Chính phủ; chuẩn bị, tham gia cuộc họp của Chính phủ với các tỉnh, thành phố hàng năm; công tác kiểm tra của Chính phủ đối với các tỉnh, thành phố về thực hiện các công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy đnh và một số nội dung liên quan khác.

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố để thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2160/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016); Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2004 ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó quy định cụ thể về cơ cấu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao y ban nhân dân thành phố thực hiện; chủ động, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; thường xuyên kim tra việc cập nhật, theo dõi, đôn đc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện đúng quy trình, cách thức giải quyết công việc trình Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng duy trì liên hệ thường xuyên với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan của Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như sự phối hp chặt chẽ và giúp đỡ của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố; thường xuyên và kịp thời kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đối với thành phố; đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế ưu đãi về tài chính, ngân sách cho thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2016. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chđạo các Sở, ngành, quận huyện triển khai có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Khi nhận được chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung khẩn trương chđạo thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện được cập nhật trên hệ thống hồi báo điện tử của Văn phòng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương; các báo cáo đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cu. Việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện chuẩn bị cho các phiên họp trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các yêu cầu về nội dung, cơ sở kỹ thuật và an toàn thông tin.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đều ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật để các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện (trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành). Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của thành phố tập trung vào các nội dung: Theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình tuân thủ pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (chỉ đạo tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật đtriển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức thi hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết công việc; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành).

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Quyết định số 2660/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm trước liền kề, trong đó giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành của thành phố đề xuất để đưa vào Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành ph hàng năm và tổ chức thực hiện, bảo đảm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016); Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phvà nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện.

3. Hạn chế, nguyên nhân

a) Hạn chế

- Thành phố chưa đề xuất được các Đề án lớn, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chđạo, lãnh đạo thực hiện. Chậm đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết, hiệu quả cho việc triển khai phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đặc biệt là các cơ chế chính sách đặc thù để khẳng định vai trò là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước, là cửa chính ra biển của các tnh phía Bắc và cực tăng trưng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ theo đúng chđạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 32-NQ/TW và Kết luận số 72-KL/TW.

- Việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng nhưng có những việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một số nhiệm vụ triển khai mới chủ yếu dừng lại ở việc xây dựng, ban hành các văn bản, việc thực hiện trên thực tế còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Hải Phòng mặc dù đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo quyết liệt thực hiện, tuy nhiên còn có việc thực hiện chưa kịp thời, chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian.

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân thành phố Hải Phòng để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho thành phhướng dẫn triển khai thực hiện còn một số văn bản chưa đảm bảo tiến độ (tiến độ thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của thành phố đạt tỷ lệ không cao).

b) Nguyên nhân

- Một số văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành ban hành còn thiếu đồng bộ, thường xuyên thay đổi, có văn bản cần sớm điều chỉnh thì lại chậm trễ trong sửa đổi; nhiều văn bản có nội dung còn chưa nhất quán, chồng chéo gây lúng túng cho cơ quan cấp trên khi hướng dẫn cũng như khó khăn cho cơ quan thực hiện khi triển khai.

- Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và còn nhiều hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt, có lúc chưa linh hoạt; sự phối kết hợp của các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả còn thấp; sự nỗ lực, cố gắng trong bộ máy chính quyền chưa đồng đều. Chất lượng tham mưu, đề xuất chưa đạt yêu cầu, tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng túng, chưa toàn diện.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa được thường xuyên. Việc theo dõi, đôn đốc đối với các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn có việc còn chưa kịp thời, một số việc để quá thời gian yêu cầu.

II. Kiến nghị của thành phố Hải Phòng

1. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo có các giải pháp cụ thể để khắc phục một số bất cập hiện nay: Việc điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin lùi tiến độ trình Quốc hội các dự án luật; việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh đảm bảo các văn bản hướng dẫn được ban hành và có hiệu lực cùng với thời điểm Luật, Pháp lệnh của hiệu lực pháp luật; đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả hệ thống văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành; tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ ngành với địa phương, địa phương với địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sự liên kết vùng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát huy được hết tiềm năng, lợi thế so sánh của từng địa phương trong vùng và cả vùng so với các địa phương khác và vùng khác trong cả nước; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và có biện pháp xử lý đối với cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, họp, thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

2. Vsửa đi Quy chế làm việc của Chính phủ: Đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu với Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ để thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Tchức Chính phủ năm 2015; bổ sung quy định về trình tự điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác hàng tháng, quý, năm trong Quy chế làm việc của Chính phủ; xác định rõ thời gian cụ thể trong tháng cuối của mỗi quý để các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được giao và các nội dung khác để khắc phục các hạn chế tại điểm 1 nêu trên.

3. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Khi các cơ quan, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về các đề án, dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan, địa phương trình chương trình hành động, kế hoạch triển khai, hoặc văn bản quy định chi tiết thi hành của Chính phủ (nếu có); khi trình Chính phủ ban hành Nghị định phải báo cáo về kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định, đảm bảo sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành phải có văn bn hướng dẫn thực hiện (nếu có) để kịp thời tổ chức thực hiện.

5. Đề nghị Văn phòng chính phủ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chđạo các cơ quan, địa phương tăng cường đôn đốc và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, công việc.

Trên đây là báo cáo về đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- PCVP;
- Các Sở: NV, KHĐT, TP;
- Phòng: TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 80/BC-UBND ngày 09/05/2016 về đánh giá thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ theo Nghị định 08/2012/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113