Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 47/BC-CCTTHC về tình hình triển khai thực hiện đề án 30 tại các bộ, cơ quan ngang bộ tính đến ngày 12/3/2009 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/BC-CCTTHC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 47/BC-CCTTHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TÍNH ĐẾN NGÀY 12/3/2009

Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ về đề án 30 và giao ban định kỳ với đại diện lãnh đạo Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) báo cáo tình hình triển khai thống kê thủ tục hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ tính đến ngày 12/3/2009 như sau:

I. VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG THEO CÔNG VĂN SỐ 05/TTHC NGÀY 06/01/2009

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp phát triển và Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo nêu tại Công văn số 05/CCTTHC; một số Bộ như: Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi báo cáo chậm. Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Quốc phòng, Y tế, Công an chưa có báo cáo.

- Về thể thức báo cáo của một số bộ không đúng mẫu hướng dẫn (như Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng).

II. VỀ VIỆC GÓP Ý DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tính đến nay, hầu hết các bộ đã có văn bản góp ý chính thức về Danh mục thủ tục hành chính. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, cụ thể là:

- Bộ Nội vụ trình bày không theo từng cấp và từng lĩnh vực thực hiện; Tổ công tác chuyên trách đã đề nghị Bộ Nội vụ làm lại nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi;

- Bộ Công Thương, thủ tục hành chính nêu trong danh mục vẫn gộp chung, không phân tách thành các thủ tục hành chính con.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày danh mục chưa theo từng cấp thực hiện; một số thủ tục về Bảo hiểm xã hội chưa tách thành những thủ tục nhỏ; danh mục thủ tục hành chính do Bộ lập ở hầu hết lĩnh vực quản lý còn thiếu; ở lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp chưa có danh mục thủ tục hành chính.

- Bộ Tư pháp gửi ý kiến về danh mục thủ tục hành chính chậm 01 tháng, trong danh mục chưa tách những thủ tục hành chính có cùng tên gọi nhưng được thực hiện tại các cấp chính quyền; một số lĩnh vực công tác chưa có thủ tục hành chính như hợp tác quốc tế (ủy thác tư pháp, cấp ý kiến pháp lý, …).

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi ý kiến về danh mục thủ tục hành chính chậm 02 tháng. Danh mục thủ tục hành chính của Bộ chưa được lập theo đúng yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách, chưa tách thủ tục hành chính của từng cấp, nhiều thủ tục hành chính vẫn gộp cả 3 cấp nên không xác định được thực tế đang thực hiện ở cấp nào.

- Các Bộ: Tài chính, Công thương, Khoa học và công nghệ, Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông chưa thống kê đủ danh mục thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ được quy định trong các văn bản của các cơ quan trung ương.

III. VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VÀ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Các Bộ, cơ quan ngang bộ đã thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 và bảo đảm điều kiện làm việc cho Tổ công tác. Tuy nhiên, trên thực tế không phải 100% cán bộ được điều động về làm việc chuyên trách đều làm việc chuyên trách. Cho đến thời điểm này, Bộ Nội vụ chưa bố trí cán bộ làm việc chuyên trách thực hiện đề án 30; Bộ Tư pháp chưa bố trí phòng và trang thiết bị làm việc cho Tổ công tác; Thanh tra Chính phủ chưa bố trí đường truyền kết nối INTERNET cho Tổ công tác.

Tồn tại trên cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tiến bộ thống kê thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ chậm hơn địa phương trong khi số lượng thủ tục hành chính cần phải thống kê của mỗi địa phương lớn gấp 5 đến 10 lần số thủ tục hành chính của mỗi Bộ.

IV. VỀ VIỆC ĐIỀN BIỂU MẪU 1

- Ngân hàng Nhà nước: đã hoàn thành điền Biểu mẫu 1 cho 157 thủ tục hành chính.

- Bộ Tài chính: đã hoàn thành điền Biểu mẫu 1 cho 485 trên tổng số 522 thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp bộ; đang kiểm tra chất lượng đối với 37 thủ tục hành chính và tiếp tục xác định, thống kê thủ tục hành chính thuộc các đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương cũng như những thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ do các cấp chính quyền địa phương thực hiện, được quy định trong các văn bản của các cơ quan trung ương.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: tiến độ thống kê chậm so với yêu cầu. Theo báo cáo tháng 2/09, đã hoàn thành điền Biểu mẫu 1 cho 37 thủ tục hành chính; đang hoàn thành 3, và sẽ hoàn thành 208 thủ tục hành chính còn lại. Chưa ưu tiên thống kê các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trọng điểm: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư (theo quy định tại Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2007 ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5).

- Bộ Công Thương: đã điền hoàn thành việc điền Biểu mẫu 1 cho các thủ tục hành chính do Bộ trực tiếp thực hiện (không có số liệu cụ thể vì báo cáo không theo mẫu yêu cầu). Việc thống kê các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn chưa đầy đủ, nhất là những thủ tục do chính quyền địa phương ở các cấp thực hiện được quy định trong các văn bản Quốc hội cho tới các văn bản của Bộ Công Thương.

- Ủy ban Dân tộc: đã điền Biểu mẫu 1 cho 5 thủ tục hành chính.

- Bộ Giao thông vận tải: sau khi rà soát số lượng thủ tục hành chính tăng từ 162 lên 396 thủ tục. Hiện đang triển khai điền biểu mẫu 1 cho 396 thủ tục này. TCT của Bộ đảm bảo sẽ hoàn thành trong tháng 3/2009.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: đã điền hoàn thành việc điền Biểu mẫu 1 cho 238 thủ tục hành chính, đang kiểm tra chất lượng các Biểu mẫu đã điền.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đã điền Biểu mẫu 1 cho 337 thủ tục hành chính, trong đó có 88 biểu đạt yêu cầu, 230 biểu cần hoàn thiện tiếp, 19 biểu cần bổ sung tài liệu.

- Bộ Xây dựng: đã điền biểu mẫu 1 cho 78 thủ tục hành chính.

- Bộ Khoa học và Công nghệ: đã điền Biểu mẫu 1 cho 64 thủ tục hành chính.

- Bộ Thông tin Truyền thông: đã điền Biểu mẫu 1 cho 179 thủ tục hành chính.

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: đã điền Biểu mẫu 1 cho 60 thủ tục hành chính, đang tiếp tục điền 54 biểu mẫu.

- Bộ Giáo dục Đào tạo: đã điền Biểu mẫu 1 cho 34 thủ tục hành chính, đang tiếp tục điền 139 biểu mẫu.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: đã điền Biểu mẫu 1 cho 151 thủ tục hành chính. Trong đó có 124 biểu đạt chất lượng, 26 biểu đang yêu cầu đơn vị điền hoàn thiện. Trong thời gian qua do yêu cầu của thực tế đã phát sinh thêm 20 thủ tục hành chính, TCT sẽ tiếp tục triển khai thống kê 20 thủ tục hành chính này.

- Bộ Ngoại giao: đã điền Biểu mẫu 1 cho 7 thủ tục hành chính.

- Bộ Công an: đã điền Biểu mẫu 1 cho 6 thủ tục hành chính, hiện còn 72 thủ tục hành chính chưa điền Biểu mẫu 1.

- Bộ Quốc phòng: hoàn thành điền Biểu 1 cho 57 thủ tục hành chính.

- Bộ Tư pháp: đã hoàn thành điền Biểu mẫu 1 cho khoảng 30% tổng số gần 300 thủ tục hành chính.

- Thanh tra Chính phủ: đã điền Biểu mẫu 1 cho 23 thủ tục hành chính, đang hoàn thiện 01 biểu mẫu.

- Bộ Nội vụ: đang tiến hành điền biểu mẫu 1 (không có số liệu cụ thể).

- Bộ Y tế: tổng số có 261 thủ tục hành chính, hiện đang tiến hành điền Biểu mẫu cho những thủ tục này.

V. VỀ VIỆC TẠO HỒ SƠ VĂN BẢN (NHẬP VĂN BẢN) VÀO PHẦN MỀM

Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đầu tiên hoàn thành nhập văn bản vào phần mềm. Nhìn chung các Bộ đều đã triển khai tốt việc tạo hồ sơ văn bản vào phần mềm, trong đó có nhiều bộ đang làm rất tốt như các Bộ: Nông nghiệp phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính. Tuy nhiên, vẫn có một số bộ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới tạo được 02 hồ sơ văn bản, cá biệt có Tổ công tác của Bộ Công an, Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thời điểm hiện tại chưa nhập được văn bản nào vào phần mềm. Việc này ảnh hưởng đến việc thống kê thủ tục hành chính của các địa phương vì phải chờ các văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Qua theo dõi và tổng hợp kết quả cho thấy, công tác thống kê thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ còn chậm. Trừ một số cơ quan hoàn thành đúng thời hạn và tương đối có chất lượng như Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đa số các bộ mới hoàn thành được một phần công việc đề ra, trong đó có những bộ triển khai quá chậm như Công an, Nội vụ, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp.

Tiến độ nhập hồ sơ văn bản của các Tổ công tác nói chung chậm so với quy định, nếu không khẩn trương chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ chung của đề án.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân như qua phản ánh của các Tổ công tác nổi lên một số vấn đề đáng lưu ý là do thiếu sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ. Một số nơi lãnh đạo chưa quán triệt đến các lãnh đạo các đơn vị chức năng cũng như chưa tạo điều kiện cải thiện về con người, cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị để triển khai công việc. Trên thực tế thành viên của Tổ công tác đa phần là kiêm nhiệm, vẫn tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị cũ giao nên khó có điều kiện tập trung thực hiện công việc chuyên môn của Tổ cũng như chất lượng và tiến độ công việc. Việc quán triệt mục tiêu, yêu cầu của Đề án tới lãnh đạo vụ, cục, phòng, ban, đơn vị trực thuộc vẫn chưa được thực hiện tốt.

Về mặt nghiệp vụ, thành viên một số Tổ công tác vẫn chưa nhận thức rõ phạm vi nhiệm vụ thống kê, dẫn tới tình trạng bỏ sót những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ đang được thực hiện tại các cấp địa phương cần phải được thống kê.

2. Căn cứ vào tình hình và kết quả triển khai thời gian qua, Tổ công tác chuyên trách đề nghị:

a) Các đồng chí lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang bộ cần vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết tâm, sát sao hơn trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổ công tác. Trước hết đề nghị cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Tổ công tác (chế độ chính sách, điều kiện, phương tiện làm việc) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao). Ở các bộ, việc thực hiện các nhiệm vụ công việc của Đề án 30 không những có liên quan mà còn phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Do vậy, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng quán triệt về mục tiêu, yêu cầu của Đề án tới tất cả các lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn để các đơn vị này vào cuộc thực sự, triển khai các công việc theo đúng tiến độ đề án đặt ra.

b) Đề nghị các Bộ có cơ quan ngành dọc cần tổ chức quán triệt, hướng dẫn cụ thể các đơn vị trực thuộc đóng tại địa phương triển khai thực hiện thống kê thủ tục hành chính theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách, khẩn trương hoàn thành việc thống kê thủ tục hành chính để không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về công bố công khai bộ thủ tục hành chính chung ở cấp xã, cấp huyện trong phạm vi từng tỉnh vào tháng 6/2009.

Tổ công tác chuyên trách đề nghị các bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an; các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các địa phương hỗ trợ tập huấn thống kê thủ tục hành chính cho các đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương; đồng thời lựa chọn 05 địa phương để tổ chức thống kê thủ tục hành chính điểm đối với các cơ quan ngành học của bộ, ngành mình đóng tại 05 địa phương đó. Trên cơ sở tổng hợp kết quả của các đơn vị thống kê điểm, tổng hợp thành bộ thủ tục hành chính (danh mục thủ tục hành chính và Biểu mẫu 1 đã được điền đầy đủ) của các đơn vị được chọn làm điểm gửi tới các đơn vị ngành dọc còn lại đóng trên địa bàn các địa phương khác để lấy ý kiến và hoàn chỉnh thành bộ thủ tục hành chính chung của các đơn vị ngành dọc đóng tại các địa phương. Sau khi có bộ thủ tục hành chính này, Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén gửi Tổ công tác chuyên trách; đồng thời gửi Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các địa phương để tổng hợp theo từng địa phương.

c) Đề nghị các Tổ công tác tập trung thực hiện khẩn trương các việc sau đây:

- Đôn đốc các vụ, cục đơn vị trực thuộc tập trung hoàn tất việc điền Biểu mẫu 1 cho tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 01/4/2009 theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng, kiểm soát chất lượng tất cả các thủ tục hành chính được thống kê theo Biểu mẫu 1 và các văn bản có liên quan đính kèm, nhập vào phần mềm máy xén gửi Tổ công tác chuyên trách.

- Căn cứ danh mục những thủ tục hành chính do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính cung cấp và thực tiễn quản lý, tiếp tục hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục thống kê những thủ tục hành chính còn thiếu.

- Đẩy nhanh việc nhập văn bản, bảo đảm đúng tiến độ quy định tại Công văn số 22/CCTTHC ngày 12/2/2009.

- Tổ trưởng, Tổ phó thường trực Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ tham dự đầy đủ các buổi giao định kỳ hàng tháng của Tổ công tác chuyên trách.

- Bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đúng thời hạn (trước ngày 25 hàng tháng) và lập theo đúng mẫu do Tổ công tác chuyên trách quy định (Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21/11/2008). Trong trường hợp Bộ trưởng đi công tác, Tổ công tác trình Thứ trưởng ký Báo cáo.

- Phối hợp với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng trong việc xây dựng giao diện đầu ra của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đây là tài sản chung của các bộ, địa phương. Dự kiến cuối tháng 8/2009, căn cứ vào kết quả thống kê của các bộ và địa phương, Tổ công tác chuyên trách sẽ ra mắt cơ sở dữ liệu này để công khai thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển VN, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội VN;
- TCT thực hiện đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Tổ trưởng Tổ thư ký HĐTV;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 47/BC-CCTTHC về tình hình triển khai thực hiện đề án 30 tại các bộ, cơ quan ngang bộ tính đến ngày 12/3/2009 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.604

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241